O czasopiśmie

Czasopismo „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” (pierwszy numer pt. „Problemy Bezpieczeństwa”) od 2007 roku ukazywało się jako półrocznik, w roku 2011 zostało przekształcone w kwartalnik. Adresowane jest do szerokiego kręgu odbiorców zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa publicznego, energetycznego, działaniami antykryzysowymi, ochroną informacji oraz wszystkich, którzy interesują się polityką międzynarodową XX wieku.

Redakcja Kwartalnika „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” ma przyjemność poinformować, że czasopismo „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” uzyskało dofinansowanie MNiSW w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Czasopismo objęte pomocą w ramach programu zostanie umieszczone w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, a artykuły naukowe publikowane w kwartalniku „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” będą uwzględniane przy ewaluacji działalności naukowej (20 pkt.).

Czasopismo przeszło pozytywnie proces ewaluacji ICI Journals Master List 2017, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 68,78 pkt

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:
– Repozytorium eRIKA. Repozytorium Instytucjonalne Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
– PBN. Polska Bibliografia Naukowa
– Index Copernicus
– CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences
– CEEOL. Central and Eastern European Online Library
– BazHum
ISSN 1899-6264
e-ISSN 2451-0718

Na 2019 rok przygotowujemy następujące numery:
„Niemcy wobec kształtowania się nowego układu sił na arenie międzynarodowej w drugiej dekadzie XXI w.” – redakcja naukowa Beata Molo,
„Bezpieczeństwo i ryzyko w sporcie i turystyce” – redakcja naukowa Robert Borkowski,
„Kształcenie w siłach zbrojnych w Polsce i na świecie w XXI wieku”, – redakcja naukowa Marcin Lasoń, Piotr Orłowski,
„Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa. Metody i narzędzia” – redakcja naukowa Andrzej Chodyński.

Zapraszamy autorów do współpracy, a czytelników do prenumeraty.