O czasopiśmie

Czasopismo „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” (pierwszy numer pt. „Problemy Bezpieczeństwa”) od 2007 roku ukazywało się jako półrocznik, w roku 2011 zostało przekształcone w kwartalnik. Adresowane jest do szerokiego kręgu odbiorców zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa publicznego, energetycznego, działaniami antykryzysowymi, ochroną informacji oraz wszystkich, którzy interesują się polityką międzynarodową XX wieku.

Redakcja Kwartalnika „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” ma przyjemność poinformować, że czasopismo „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” uzyskało dofinansowanie MNiSW w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Czasopismo objęte pomocą w ramach programu zostanie umieszczone w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, a artykuły naukowe publikowane w kwartalniku „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” będą uwzględniane przy ewaluacji działalności naukowej (20 pkt.).

Czasopismo przeszło pozytywnie proces ewaluacji ICI Journals Master List 2018, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 65,03 pkt

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:
– Repozytorium eRIKA. Repozytorium Instytucjonalne Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
– PBN. Polska Bibliografia Naukowa
– Index Copernicus
– CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences
– CEEOL. Central and Eastern European Online Library
– BazHum
ISSN 1899-6264
e-ISSN 2451-0718

Na 2019 rok przygotowujemy jeszcze następujące numery:
„Kształcenie w siłach zbrojnych w Polsce i na świecie w XXI wieku”, – redakcja naukowa Marcin Lasoń, Piotr Orłowski,
„Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa. Metody i narzędzia” – redakcja naukowa Andrzej Chodyński.
Sprawdź co w nich

W 2020 roku planowane są następujące tematy numerów:
Numer 1. „Evolving Human Security Challenges”
redakcja naukowa Beata Molo (termin nadsyłania artykułów: listopad 2019)

Numer 2. „Jednostka Wojskowa GROM jako instrument polityki bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.
redakcja naukowa Marcin Lasoń, Grzegorz Wydrowski (termin nadsyłania artykułów: styczeń 2020)

Numer 3. „Nowoczesne technologie w bezpieczeństwie”
redakcja naukowa Robert Borkowski (termin nadsyłania artykułów: marzec 2020)

Numer 4 „Bezpieczeństwo w zarządzaniu publicznym”
redakcja naukowa Andrzej Chodyński (termin nadsyłania artykułów: maj 2020)

Zapraszamy autorów do współpracy, a czytelników do prenumeraty.


ETYKA WYDAWNICZA
Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego kieruje się zasadami, które zostały opracowane przez Komitet ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics, COPE) w Kodeksie Postępowania COPE (Codes of Conduct and Best Practice Guidelines).

POWINNOŚCI I UPRAWNIENIA WYDAWCY
§  czuwa nad przestrzeganiem etyki wydawniczej i stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom, nadużyciom i innym nieuczciwym praktykom, takim jak ghostwriting i guest authorship;
§  decyduje, które teksty zostaną opublikowane, opierając się na opinii zespołu redakcyjnego oraz na opiniach powołanych w tym celu zewnętrznych recenzentów (zob. zakładka Informacje dla Autorów);
§  ocenia zgłoszone do wydania materiały według ustalonej i transparentnej procedury;
§  podejmując decyzję o wydaniu, wydawca kieruje się wyłącznie oryginalnością zgłaszanego materiału, jego wartością naukową oraz znaczeniem dla rozwoju badań w Polsce i w skali światowej; względy komercyjne oraz opłaty za wydanie publikacji nie mają wpływu na decyzje;
§  nie ujawnia osobom nieupoważnionym informacji na temat zgłaszanych do publikacji materiałów.
§  ma prawo wycofać publikację po jej wydaniu, gdy pojawią się dowody świadczące o niewiarygodności bądź sfałszowaniu badań, o popełnieniu plagiatu bądź naruszeniu zasad etyki wydawniczej, a także w przypadku popełnienia poważnych błędów metodologicznych.

POWINNOŚCI I UPRAWNIENIA AUTORA
§  jest zobowiązany zapoznać się z ustalonymi przez wydawcę zasadami etyki wydawniczej, procedurą kwalifikowania materiałów do wydania oraz zasadami współpracy wydawcy z autorem i wskazówkami technicznymi;
§  może zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. Wszystkie zapożyczenia, cytaty, tabele i komentarze użyte w tekście jest winien opatrzyć odpowiednim przypisem;
§  jest zobowiązany do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników;
§  zgłaszający do wydania materiał autorstwa wielu osób jest zobowiązany określić wkład poszczególnych autorów w jego powstawanie;
§  jest zobowiązany załączyć bibliografię zawierającą wszystkie publikacje, które zostały przez niego wykorzystane w trakcie tworzenia materiału;
§  w przypadku ustalenia poważnych błędów i nieścisłości w zgłoszonym już tekście, autor jest winien natychmiast powiadomić o tym wydawcę w celu skorygowania tychże błędów na etapie prac redakcyjnych.
 
POWINNOŚCI I UPRAWNIENIA REDAKTORA NAUKOWEGO WYDAWNICTWA ZBIOROWEGO
§  decyduje, które materiały zostaną opublikowane w proponowanym przez niego wydawnictwie zbiorowym;
§  bierze na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie zasad etyki wydawniczej oraz wartość naukową wydawnictwa;
§  W przypadku podejrzenia plagiatu lub fałszowania badań przez jednego z Autorów, redaktor jest zobowiązany podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji zbiorowej i poinformować o tym wydawcę.
§  ma obowiązek upewnić się, że osoby mające wkład w powstanie wydawnictwa zbiorowego akceptują jego kształt po pracach redakcyjnych wykonanych przez wydawcę.
 
POWINNOŚCI I UPRAWNIENIA RECENZENTA
§  jest zobowiązany do obiektywnej oceny materiału zgłaszanego do wydania;
§  jeśli zachodzi taka potrzeba, recenzent powinien wskazać odpowiednie prace związane z tematyką tekstu niezacytowane przez autora;
§  powinien wskazać i zgłosić wydawcy wszelkie istotne podobieństwa recenzowanego tekstu do innych prac;
§  nie może wykorzystywać recenzowanej pracy do swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinien również oceniać tekstu, w przypadku gdy może występować konflikt interesów z autorem;
§  jest zobowiązany dostarczyć recenzję w ustalonym terminie, opatrując ją oświadczeniem o nie zachodzeniu konfliktu interesów z autorem.
§  Wydawca ocenia zgłoszone do wydania materiały według ustalonej i transparentnej procedury.