„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” kwartalnik Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

e-ISSN 2451-0718, ISSN 1899-6264

Aktualny numer - BTiP 2022, nr 1 Aktualny numer - BTiP 2022, nr 3

Czasopismo „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” (pierwszy numer pt. „Problemy Bezpieczeństwa”) od 2007 roku ukazywało się jako półrocznik, w roku 2011 zostało przekształcone w kwartalnik. Adresowane jest do szerokiego kręgu odbiorców zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa publicznego, energetycznego, działaniami antykryzysowymi, ochroną informacji, zarządzaniem bezpieczeństwem oraz wszystkich, którzy interesują się polityką międzynarodową XXI wieku.

Redakcja Kwartalnika „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” ma przyjemność poinformować, że czasopismo „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” uzyskało dofinansowanie MNiSW w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Punktacja

40 punktów w Wykazie czasopism naukowych
ICV 65,03 w ICI Journals Master List 2018

 

ROCZNIKI

Wykaz wszystkich wydanych numerów czasopisma „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”

 

Czasopismo indeksowane w bazach

PBN. Polska Bibliografia Naukowa
Index Copernicus
CEJSH
CEEOL
BazHum
EBSCO

Redakcja czasopisma „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” zaprasza autorów do publikacji artykułów dotyczących zagadnień reprezentowanych w periodyku w 2022 roku

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2022: The Total Defence 21st century.COM – building a resilient society, red. Marcin Lasoń, Maciej Klisz, Leszek Elak
Terminy nadsyłania zgłoszeń:
Propozycje (z tytułem roboczym artykułu) – do 15 grudnia 2021 r.
Kompletne artykuły – do 15 marca 2022 r.
Szczegóły: Call for Papers /pdf/

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2022: Security Management Mechanisms in the Face of Contemporary Threats, red. Andrzej Chodyński
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 maja 2022 r.
Szczegóły: Call for Papers /pdf/

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2022: „Stres i wypalenie zawodowe w służbach mundurowych”, red. Sławomir Mazur, Monika Ostrowska
Terminy nadsyłania zgłoszeń:
Propozycje (z tytułem roboczym artykułu) – do 30 kwietnia 2022 r.
Kompletne artykuły – do 30 czerwca 2022 r.
Szczegóły: Call for Papers /pdf/

ETYKA WYDAWNICZA
Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego kieruje się zasadami, które zostały opracowane przez Komitet ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics, COPE) w Kodeksie Postępowania COPE (Codes of Conduct and Best Practice Guidelines).

POWINNOŚCI I UPRAWNIENIA WYDAWCY
§ czuwa nad przestrzeganiem etyki wydawniczej i stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom, nadużyciom i innym nieuczciwym praktykom, takim jak ghostwriting i guest authorship;
§ decyduje, które teksty zostaną opublikowane, opierając się na opinii zespołu redakcyjnego oraz na opiniach powołanych w tym celu zewnętrznych recenzentów (zob. zakładka Informacje dla Autorów);
§ ocenia zgłoszone do wydania materiały według ustalonej i transparentnej procedury;
§ podejmując decyzję o wydaniu, wydawca kieruje się wyłącznie oryginalnością zgłaszanego materiału, jego wartością naukową oraz znaczeniem dla rozwoju badań w Polsce i w skali światowej; względy komercyjne oraz opłaty za wydanie publikacji nie mają wpływu na decyzje;
§ nie ujawnia osobom nieupoważnionym informacji na temat zgłaszanych do publikacji materiałów.
§ ma prawo wycofać publikację po jej wydaniu, gdy pojawią się dowody świadczące o niewiarygodności bądź sfałszowaniu badań, o popełnieniu plagiatu bądź naruszeniu zasad etyki wydawniczej, a także w przypadku popełnienia poważnych błędów metodologicznych.
POWINNOŚCI I UPRAWNIENIA AUTORA
§ jest zobowiązany zapoznać się z ustalonymi przez wydawcę zasadami etyki wydawniczej, procedurą kwalifikowania materiałów do wydania oraz zasadami współpracy wydawcy z autorem i wskazówkami technicznymi;
§ może zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. Wszystkie zapożyczenia, cytaty, tabele i komentarze użyte w tekście jest winien opatrzyć odpowiednim przypisem;
§ jest zobowiązany do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników;
§ zgłaszający do wydania materiał autorstwa wielu osób jest zobowiązany określić wkład poszczególnych autorów w jego powstawanie;
§ jest zobowiązany załączyć bibliografię zawierającą wszystkie publikacje, które zostały przez niego wykorzystane w trakcie tworzenia materiału;
§ w przypadku ustalenia poważnych błędów i nieścisłości w zgłoszonym już tekście, autor jest winien natychmiast powiadomić o tym wydawcę w celu skorygowania tychże błędów na etapie prac redakcyjnych.
POWINNOŚCI I UPRAWNIENIA REDAKTORA NAUKOWEGO WYDAWNICTWA ZBIOROWEGO
§ decyduje, które materiały zostaną opublikowane w proponowanym przez niego wydawnictwie zbiorowym;
§ bierze na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie zasad etyki wydawniczej oraz wartość naukową wydawnictwa;
§ W przypadku podejrzenia plagiatu lub fałszowania badań przez jednego z Autorów, redaktor jest zobowiązany podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji zbiorowej i poinformować o tym wydawcę.
§ ma obowiązek upewnić się, że osoby mające wkład w powstanie wydawnictwa zbiorowego akceptują jego kształt po pracach redakcyjnych wykonanych przez wydawcę.
POWINNOŚCI I UPRAWNIENIA RECENZENTA
§ jest zobowiązany do obiektywnej oceny materiału zgłaszanego do wydania;
§ jeśli zachodzi taka potrzeba, recenzent powinien wskazać odpowiednie prace związane z tematyką tekstu niezacytowane przez autora;
§ powinien wskazać i zgłosić wydawcy wszelkie istotne podobieństwa recenzowanego tekstu do innych prac;
§ nie może wykorzystywać recenzowanej pracy do swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinien również oceniać tekstu, w przypadku gdy może występować konflikt interesów z autorem;
§ jest zobowiązany dostarczyć recenzję w ustalonym terminie, opatrując ją oświadczeniem o nie zachodzeniu konfliktu interesów z autorem.
§ Wydawca ocenia zgłoszone do wydania materiały według ustalonej i transparentnej procedury.