2/2011

Spis treści

  • Jan Czaja: Uwagi o bezpieczeństwie globalnym. Aspekty polityczno-militarne i gospodarczo-finansowe
  • Erhard Cziomer: Wyzwania i kontrowersje polityczne wokół kryzysu strefy euro na przykładzie Niemiec
  • Bożena Sobczak: Amerykański trójpodział władz a polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych
  • Kazimierz Kraj: Rosja a terroryzm
  • Jarosław Rokicki: Katastrofa smoleńska w świetle koncepcji „kozła ofiarnego” René Girarda
  • Andrzej Sęk: Ochrona prawna rodziny w Polsce. Analiza wybranych zagadnień na przykładzie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Z KART HISTORII

  • Jan Pilżys: Planowanie i dysponowanie środkami finansowymi przez Ministerstwo Spraw Wojskowych w latach 1921–1939

RECENZJE

  • Jerzy Konieczny: Ryszard Bełdzikowski, Kontrola skarbowa. Uprawnienia, struktura, skuteczność
  • Patrycja Zając: Polskie służby specjalne. Słownik pod redakcją Konstantego A. Wojtaszczyka

Streszczenia