BTiP 2019, nr 1 – Artykuł 8

Abstract: The German-Chinese relations have significantly intensified over the last years. As part of the construction of the Belt and Road Initiative (since 2013), China strives to strengthen its relations with the Federal Republic of Germany, using them as an alternative to the deteriorating transatlantic relations. Germany is now to be the main partner in the promotion of free trade, climate protection and the construction of a multipolar world. For this purpose, the PRC puts away disputable issues in Sino-German relations, for example by speeding up the legalization of German political foundations in China. However, the intensification of these associations does not mean that there are no problems and rivalry on the political and economic levels. A huge challenge for Berlin has been in recent years, i.e. the issue of building a Chinese sphere of influence in Central and Eastern Europe through the 16+1 cooperation, the acquisition of strategic German enterprises and China’s investment activity in Africa. The article highlights Germany’s approach to selected problems in relations with China, analyzing the contemporary Chinapolitik. The text has been divided into several parts – in the first one, the author highlights the contemporary German-Chinese relations, then analyzes the critical fields of cooperation and competition (“16+1” Initiative, Chinese takeovers of German companies, competition in Africa) and completes the whole paper with a summary.
Key words: Germany, China, German-Chinese cooperation, Belt and Road Initiative, “16+1” Initiative, competition
Streszczenie: Relacje niemiecko-chińskie na przestrzeni ostatnich lat uległy znacznej intensyfikacji. W ramach budowy Inicjatywy Pasa i Szlaku (od 2013 r.) Chiny dążą do wzmocnienia stosunków z Republiką Federalną Niemiec, budując je jako alternatywę dla pogarszających się relacji transatlantyckich. To Niemcy mają być obecnie ich głównym partnerem w promocji wolnego handlu, ochronie klimatu i budowie świata wielobiegunowego. W tym celu ChRL wygaszają kwestie sporne z RFN, np. przyspieszając legalizację niemieckich fundacji politycznych w Chinach. Nasilenie relacji chińsko-niemieckich nie oznacza jednak braku występowania problemów i pól rywalizacji na płaszczyznach politycznych i gospodarczych. Ogromnym wyzwaniem dla Berlina pozostaje w ostatnich latach m.in. kwestia budowy chińskiej strefy wpływów w Europie Środkowej i Wschodniej poprzez format współpracy 16+1, problem przejmowania strategicznych przedsiębiorstw niemieckich, a także chińska aktywność inwestycyjna w Afryce. Artykuł naświetla podejście Niemiec do wybranych problemów w relacjach z ChRL, analizując współczesną Chinapolitik. Tekst podzielony został na kilka części – w pierwszej z nich autorka naświetla współczesne relacje niemiecko-chińskie, następnie analizuje pola krytyczne współpracy i rywalizacji za-razem (inicjatywa 16+1, chińskie przejęcia strategicznych firm w Niemczech, współzawodnictwo w Afryce), by zakończyć całość podsumowaniem.
Słowa kluczowe: Niemcy, Chiny, współpraca niemiecko-chińska, Inicjatywa Pasa i Szlaku, “16+1”, rywalizacja