BTiP 2019, nr 1 – Artykuł 9

Streszczenie: Celem artykułu jest analiza stanowiska niemieckich partii chadeckich wobec zbliżenia między Turcją a Unią Europejską w kontekście kryzysu imigracyjnego. Artykuł nawiązuje również do wcześniejszych wypowiedzi członków CDU i CSU w celu zarysowania szerszej perspektywy oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie, na ile stanowisko to zmieniło się w związku ze wzmożonym napływem uchodźców i imigrantów do Republiki Federalnej Niemiec oraz potrzebą jego powstrzymania. Analizie poddana została także postawa członków obu partii wobec pomocy finansowej dla Turcji (której celem jest m.in. poprawa warunków życia Syryjczyków przebywających w tym państwie), liberalizacji systemu wizowego dla tureckich obywateli, utworzenia europejskich kontyngentów oraz wprowadzenia w życie umowy o readmisji, czyli elementów, które najczęściej pojawiają się w wypowiedziach chadeków w kontekście ww. kryzysu.
Słowa kluczowe: CDU, CSU, Turcja, Unia Europejska, akcesja, kryzys imigracyjny