BTiP 2019, nr 1 – Artykuł 10

Abstract: The study presents the linkages between the challenges of reducing climate change and Germany’s energy security in the second decade of the twenty-first century. Energy security is guaranteed whenever the negative effects on the environment and climate are reduced to a minimum at all stages of energy management, i.e. the acquisition of energy carriers, their processing, transport and consumption. The paper looks at the main directions of the development of Germany’s energy policy since the late 1990s, and discusses the statistics on energy efficiency, the development of renewable energy sources, and the reduction of greenhouse gas emissions. It also outlines the major issues related to safeguarding the security of Germany’s energy supply in the process of energy transformation and climate protection, highlighting the importance to seek and implement relevant solutions that simultaneously protect the climate and improve energy security.
Key words: Germany, climate protection, energy security, energy efficiency, renewable energy sources, greenhouse gas emissions
Streszczenie: Opracowanie prezentuje zależności między wyzwaniami ograniczenia zmian klimatu a bezpieczeństwem energetycznym Niemiec w drugiej dekadzie XXI wieku. Zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego następuje w sytuacji ograniczania negatywnych skutków oddziaływania na środowisko naturalne i klimat na wszystkich etapach gospodarowania energią, czyli pozyskiwania nośników energii, ich przetwarzania, transportu i konsumpcji. Przedstawiono główne kierunki rozwoju polityki energetycznej Niemiec od końca lat 90. XX wieku oraz uwzględniono dane statystyczne dotyczące efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ponadto w artykule omówiono główne problemy zapewniania bezpieczeństwa zaopatrzenia energetycznego Niemiec w procesie transformacji energetycznej i ochrony klimatu. Istotne jest poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań służących jednocześnie ochronie klimatu i poprawie bezpieczeństwa energetycznego.
Słowa kluczowe: Niemcy, ochrona klimatu, bezpieczeństwo energetyczne, efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, emisja gazów cieplarnianych