BTiP 2019, nr 2 – Artykuł 9

Streszczenie: Celem pracy jest zbadanie i wstępne opracowanie działalności Tadeusza Wowkonowicza. W latach 30. XX wieku był czynnym hokeistą i narciarzem, członkiem polskiej drużyny reprezentacyjnej w narciarstwie, wielokrotnym medalistą Narciarskich Mistrzostw Polski w biegach sztafetowych. Podczas II wojny światowej przedostał się do Francji i został żołnierzem II Dywizji Strzelców Pieszych. Walczył w kampanii francuskiej, a następnie wraz ze swoją dywizją przekroczył granicę ze Szwajcarią, gdzie żołnierze zostali internowani. Po zakończeniu wojny był współtwórcą i członkiem odrodzonej reprezentacji polskich narciarzy. Nigdy już nie przyjechał do Polski, zamieszkał w Chamonix we Francji. Pracował jako trener i działacz Francuskiej Federacji Narciarskiej. Pomoc udzielana Polakom przyjeżdżającym do Chamonix sprawiła, że określano go mianem „polskiego ambasadora z Chamonix”.
Słowa kluczowe: historia narciarstwa, II Dywizja Strzelców Pieszych, Chamonix
Abstract: The goal of the study is to examine the historical sources, and to elaborate on the activity of Tadeusz Wowkonowicz. He was an active hockey player and skier, and a member of the Polish Ski Team in the 1930s. He was a multiple medalists of the Polish Ski Championships in the ski runs relay. At the beginning of the Second World War, he fled to France and joined the Second Rifle Division of the Polish Armed Forces. He fought during French Campaign, and then his division crossed the border of Switzerland, where the soldiers were interned. After the Second World War, Wowkonowicz was one of the co-originators and members of the restored Polish Ski Team. He never came back to Poland. He settled in Chamonix, France. He an active ski coach, and an activist of the French Ski Federation. His assistance to Polish people who came to Chamonix made him the “Polish ambassador in Chamonix”.
Key words: ski history, the Second Rifle Division of the Polish Armed Forces, Chamonix
Zusammenfassung: Das Ziel der Arbeit ist Untersuchung und vorläufige Bearbeitung der Tätigkeit von Tadeusz Wowkonowicz. In den 30 er Jahren des XX. Jahrhunderts war er ein aktiver Hokkeyspieler und Skifahrer, Mitglied der Nationalmannschaft im Skifahren, mehrfacher Medaillenträger in den Polnischen Skifahrenmeisterschaften im Staffellauf. Während des II. Weltkriegs ging er nach Frankreich und wurde Soldat DER II. Schützendivision der polnischen Streitkräfte. Er machte im Kampf um Frankreich mit und dann übertrat er die Grenze an die Schweiz, wo die Soldaten interniert wurden. Nach dem Krieg war er Mitbegründer und Mitglied der wiedergegründeten Mannschaft der polnischen Skifahrer. Er kam nie mehr nach Polen, wohnte in Chamonix in Frankreich. Er arbeitete als Trainer und Aktivist des Französischen Skiverbands. Er leistete Hilfe den Polen, die nach Chamonix kamen und wurde aus diesem Grund „polnischer Botschafter aus Chamonix“ genannt.
Schlüsselwörter: Geschichte des Skifahrens, II. Schützendivision der polnischen Streitkräfte, Chamonix
Резюме: Целью работы было исследование и описание деятельности Тадеуша Вовконовича. В 1930-е годы он был активным хоккеистом и лыжником, членом сборной Польши по лыжному спорту, многократным призером чемпионатов Польши по лыжным эстафетах. Во время Второй мировой войны ему удалось перебраться во Францию и стать солдатом 2-й пехотной стрелковой дивизии. Он воевал во французской кампании, а затем его дивизия перешла границу со Швейцарией, где солдаты были интернированы. После окончания войны был одним из создателей и членом возрожденной сборной польских лыжников. Никогда больше не приезжал в Польшу, поселился в Шамони во Франции. Работал тренером и активистом в Федерации лыжного спорта Франции. Оказывал помощь, прибывавшим в Шамони полякам, вследствие чего, его называли «польским послом из Шамони».
Ключевые слова: история лыжного спорта, 2-я пехотная стрелковая дивизия Польской армии на Западе, Шамони