BTiP 2019, nr 3

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” nr 3/2019

Kształcenie w siłach zbrojnych w Polsce i na świecie w XXI wieku. Wybrane aspekty.

Education in the Armed Forces in Poland and in the World in the 21st Century: Selected Issues.

redakcja / edited by Marcin Lasoń, Piotr Orłowski


Spis treści | Contents | Inhaltsverzeichnis | Содержание:

ARTYKUŁY I MATERIAŁY | ARTICLES AND MATERIALS | BEITRÄGE UND MATERIALIEN | СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ

Military Music Education in Russia

Wojskowa edukacja muzyczna w Rosji
Militärische musikalische Bildung in Russland
Военно-музыкальное образование в России

Marina Kukartseva (Glaser) | National Research University, Higher School of Economics/Diplomatic Academy
ORCID 0000-0002-7069-4779
Michail Chertok | Reserve Major, Artist of the Central Military Band of the Ministry of Defense of the Russian Federation Military University Lecturer (Military Conductor), Chair of Score Reading and Orchestration
ORCID 0000-0001-7042-6996

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 3/2019, s. 157-168
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2019-3-010
PDF: English

Military Education in Ukraine

Szkolnictwo wojskowe na Ukrainie
Militärische Bildung in der Ukraine
Военное образование в Украине

Liudmyla Tkach | Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Kyiv International University
ORCID 0000-0001-8180-2088

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 3/2019, s. 185-195
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2019-3-012
PDF: English

Z KART HISTORII | FROM THE HISTORY | AUS DER GESCHICHTE | СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

RECENZJE | REVIEWS | REZENSIONEN | РЕЦЕНЗИИ

Mirosław Banasik, Wojna hybrydowa i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego

Iwona Majchrowska | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0002-7157-0049

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 3/2019, s. 251-253
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2019-3-016
PDF: Polski

Radosław Sajna, Media, polityka i sport. Od idei olimpijskiej i fair play do idei ekologicznych i sportowej rewolucji cyfrowej

Maciej Saskowski | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0003-1611-7062

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 3/2019, s. 255-257
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2019-3-017
PDF: Polski

Anna Peck, Religia w amerykańskich wyborach prezydenckich

Piotr Gawor | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0002-3504-4367

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 3/2019, s. 259-261
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2019-3-018
PDF: Polski

KOMUNIKATY, SPRAWOZDANIA | BULLETINS, REPORTS | MITTEILUNGEN, BERICHTE | СООБЩЕНИЯ, ОТЧЕТЫ

Wystąpienie „Kształtowanie wizerunku WOT w social mediach – aspekty informacyjno-edukacyjne” zaprezentowane podczas V ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian. Transregionalny wymiar bezpieczeństwa. Teoria i praktyka”, Gorzów Wielkopolski, 4.04.2019 r.

Public speech on „Shaping the image of the Territorial Defence Forces in social media: informational and educational aspects” delivered at the 5th national academicconference „Poland’s national security. The threats and determinants of change. Trans-regional dimension on security. Theory and practice” in Gorzów Wielkopolski on 4 April 2019
Der während der V. landesweiten polnischen wissenschaftlichen Konferenz unter dem Titel “Nationale Sicherheit Polens. Risiken und Änderungsfaktoren. Transregionale Sicherheitsdimension. Theorie und Praxis, Gorzów Wielkopolski, 4.04.2019 präsentierte Vortrag „Gestaltung des Erscheinungsbildes der militärischen Landstreitkräfte in den Social Media – Informations- und Bildungsaspekte”
Выступление «Формирование имиджа Войск территориальной обороны в социальных сетях – информационно-образовательные аспекты», представленное во время V общепольской научно-практической конференции «Национальная безопасность Польши. Угрозы и детерминанты перемен. Трансрегиональная безопасность. Теория и практика”, Гожув-Велькопольский, 4.04.2019 г.

Martyna Wojenka | Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej
ORCID 0000-0001-8924-6530
Marek Pietrzak | Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej
ORCID 0000-0003-0094-8144

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 3/2019, s. 265-267
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2019-3-019
PDF: Polski


Informacje dla Autorów | Information for Authors | Informationen für Autoren | Информация для Авторов

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 3/2019, s. 269
PDF: Polski


„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2019, nr 3

PDF: pobierz cały numer