BTiP 2019, nr 3 – Artykuł 10

Military Music Education in Russia

Wojskowa edukacja muzyczna w Rosji
Militärische musikalische Bildung in Russland
Военно-музыкальное образование в России

Marina Kukartseva (Glaser) | National Research University, Higher School of Economics/Diplomatic Academy
ORCID 0000-0002-7069-4779
Michail Chertok | Reserve Major, Artist of the Central Military Band of the Ministry of Defense of the Russian Federation Military University Lecturer (Military Conductor), Chair of Score Reading and Orchestration
ORCID 0000-0001-7042-6996

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 3/2019, s. 157-168
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2019-3-010
PDF: English

Abstract: This paper provides a detailed description of history and theory of the Russian military music education. The origins of Russian military education go back to the Russian Empire, and its evolution initiated in the USSR and is still an ongoing process. It is stated that the Military Band Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation (Военно-оркестровая служба Министерства обороны Российской Федерации) is an individual structural unit of the Armed Forces of Russia which mission is to ensure national security of the country and to carry out combat and special training tasks. It is shown that any military band of the Ministry of Defense of the Russian Federation can be denoted both an individual combat unit and a band crew – i.e. soft power instrument of the Russian foreign policy. In such a manner, the military music education holds its special place in the Russian military education structure.
Key words: Russia, army, security, military music, military education, soft power
Streszczenie: W artykule omówiono historię i teorię rosyjskiego wojskowego kształcenia muzycznego. Początki rosyjskiej edukacji wojskowej sięgają Imperium Rosyjskiego, a jej ewolucja nastąpiła w czasach ZSRR i trwa nadal. Ukazano, że Służba Orkiestr Wojskowych Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej (Военно-оркестровая служба Министерства обороны Российской Федерации) jest samodzielną jednostką Sił Zbrojnych Rosji, która realizuje zadania zapewniające bezpieczeństwo narodowe państwa poprzez działania w dziedzinie bojowego i specjalnego przygotowania żołnierzy. Pokazano, że każdy wojskowy zespół Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej można nazwać zarówno odrębną jednostką bojową, jak i zespołem artystycznym – narzędziem soft power rosyjskiej polityki zagranicznej. W ten sposób wojskowa edukacja muzyczna zajmuje szczególne miejsce w rosyjskiej strukturze edukacji wojskowej.
Słowa kluczowe: Rosja, wojsko, bezpieczeństwo, muzyka wojskowa, edukacja wojskowa, miękka siła
Zusammenfassung: Der Artikel enthält eine detaillierte Beschreibung der Geschichte und der Theorie der militärischen musikalischen Bildung in Russland. Ursprünge der russischen militärischen Bildung reichen zurück bis zum Russischen Reich, die Bildung evaluierte in der UdSSR und evaluiert immer noch. Es wurde festgestellt, dass der Dienst der Kapellen des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation (Военно-оркестровая служба Министерства обороны Российской Федерации) eine selbständige Einrichtung der Streitkräfte in Russland ist. Ihre Mission ist für nationale Sicherheit des Landes zu sorgen, zu kämpfen und besonderen Ausbildungsaufgaben auszuführen. Es wurde gezeigt, dass jedes militärische Team des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation eine individuelle Einheit des Kampfeinsatzes als auch eine Teil eines Teams genannt werden kann, ist z. B. das Werkzeug soft power der russischen Außenpolitik. Auf diese Art und Weise nimmt die militärische musikalische Bildung einen besonderen Platz in der russischen Struktur der militärischen Bildung ein.
Schlüsselwörter: Russland, Militär, Sicherheit, militärische Musik, militärische Bildung, weiche Mach
Резюме: В статье рассмотрены история и сущность военного музыкального образования в России. Выявлены истоки и прослежена эволюция российского военного музыкального образования от Российской империи, via СССР до Российской Федерации. Показано, что Военно-оркестровая служба Министерства обороны Российской Федерации является отдельным формированием (специальной службой) вооруженных сил России, имеющая свои цели в обеспечении национальной безопасности страны, и задачи в области боевой и специальной подготовки. Указано, что военные оркестры Министерства обороны Российской Федерации являются одновременно отдельным боевым подразделением и творческим коллективом, инструментом мягкой силы во внешней политике России. Этой спецификой определяется особое место и принципы организации военного музыкального образования в обшей структуре военного образования в России.
Ключевые слова: Россия, армия, безопасность, военная музыка, военное образование, мягкая сила