BTiP 2019, nr 3 – Artykuł 14

Streszczenie: W artykule zaprezentowano, w formie skrótowej, proces kształcenia i szkolenia kadr Polskiej Marynarki Wojennej w brytyjskich i francuskich ośrodkach szkoleniowych w okresie międzywojennym. Dzięki kadrze PMW – absolwentom ośrodków szkoleniowych w Wielkiej Brytanii i (przede wszystkim) Francji – udało się w krótkim czasie przygotować kadrę dydaktyczną dla Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, późniejszej Szkoły Podchorążych MW, wykształcić specjalistów okrętowych, dowódców okrętów i sztabów, a także wypracować polską morską myśl wojskową. Wielu z nich potwierdziło wysokie kwalifikacje dowódcze i specjalistyczne w czasie II wojny światowej.
Słowa kluczowe: sojusze polityczno-militarne na Bałtyku, sytuacja polityczno-militarna w Europie w latach 1919–1939, szkolenie kadr PMW w zagranicznych szkołach wojskowych
Abstract: This article presents, in summary form, the process of education and training of the personnel of the Polish Navy in training centers of the British and French navy in the interwar period. Thanks to the personnel of the Polish Navy – comprised of graduates of the training centers based in Great Britain and (above all) France – it was possible to swiftly prepare teaching staff for the Officer School of the Navy, later known as the Cadet School of the Navy, to educate ship specialists, commanders of ships and staff, as well as to develop the Polish maritime military thought. Many of them confirmed their high level of command and expert qualifications during World War II.
Key words: political-military alliances in the Baltic Sea, political-military situation in Europe in the years 1919–1939, training of personnel of the Polish Navy at foreign military schools
Zusammenfassung: Im Artikel wurde in Form eines Überblicks der Bildungs- und Schulungsprozess der Offiziere und Unteroffiziere der Polnischen Kriegsmarine in den britischen und französischen Bildungszentren in Großbritannien und (vor allem) in Frankreich in der Zwischenkriegszeit dargestellt. Dank den Offizieren und Unteroffizieren der Polnischen Kriegsmarine- Absolventen der Bildungszentren in Großbritannien und (vor allem) in Frankreich ist es gelungen in kurzer Zeit die Lehrkräfte für die Offiziersschule der Kriegsmarine, der späteren Schule der Unteroffiziere der Kriegsmarine vorzubereiten, Schiffsexperten, Kommandeure der Schiffe und Militärstäbe auszubilden und den polnischen militärischen Gedanken auszuarbeiten. Viele von ihnen haben ihre hohe Führungs- und fachliche Qualifikationen während des zweiten Weltkriegs bestätigt.
Schlüsselwörter: politisch-militärische Bündnisse auf der Ostsee, politisch-militärische Lage in Europa in den Jahren 1919–1939, Bildung des Offiziere und Unteroffiziere der Polnischen Kriegsmarine in den ausländischen militärischen Schulen
Резюме: В статье, в краткой форме, рассмотрен процесс обучения и подготовки кадров Военно-морских сил Польши в британских и французских учебных центрах в межвоенный период. Благодаря кадрам ВМС – выпускникам учебных центров Великобритании и (прежде всего) Франции, удалось в кратчайшие сроки подготовить дидактических персонал для Офицерской школы Военно-морского флота, последующей Школы курсантов Военно-морских сил, обучить судовых специалистов, механиков, командиров кораблей и штабных офицеров, а также разработать польскую военно-морскую науку. Многие из выпускников подтвердили свою высокую профессионально-должностную (командирскую) подготовку во время Второй мировой войны.
Ключевые слова: военно-политические альянсы государств Балтийского моря, военно-политическая ситуация в Европе в 1919–1939 гг., подготовка кадров ВМФ Польши в иностранных военных школах