BTiP 2019, nr 3 – Artykuł 15

Streszczenie: Celem artykułu było zbadanie możliwości realizacji określonych w dokumentach operacyjnych zadań mandatowych przez 16. Batalion Powietrznodesantowy (16.bpd) w siłach IFOR w Bośni i Hercegowinie – w ramach istniejących ograniczeń politycznych i strategiczno-operacyjnych. W części I autor skrótowo przedstawił historię działań wojennych w Bośni i Hercegowinie, przebieg negocjacji pokojowych oraz ustanowienie sił IFOR. Część II zawiera opis operacyjnego wykorzystania 16.bpd w misji IFOR. W podsumowaniu autor przedstawił wnioski z analizy operacyjnej z wykorzystaniem czynników operacyjnych: sił, obszaru i czasu, a także znaczenie polityczne misji IFOR dla Sił Zbrojnych RP.
Słowa kluczowe: IFOR, operacja Joint Endeavour, Bośnia i Hercegowina, 16. Batalion Powietrznodesantowy, operacje stabilizacyjne, układ z Dayton (GFAP), wojna w Bośni
Abstract: The aim of the article was to analyze political, and strategical-operational limitations of 16th Airborne Battalion in executing mandatory missions during IFOR operation in Bosnia and Herzegovina. Part I contains abbreviated timeline of war in Bosnia and Herzegovina, peace negotiations process as well as development of IFOR Forces. Part II describes operational employment of 16th Airborne Battalion in IFOR operation. In conclusion, author analyzed the operational factors: space, forces, and time affecting the employment of 16th Airborne Battalion in IFOF operations. Moreover, the author describes the political importance of IFOR mission for entire Polish Armed Forces.
Key words: IFOR, operation Joint Endeavour, Bosnia and Herzegovina, 16th Airborne Battalion, stabilization operation, Dayton Peace Agreement (GFAP), the Bosnian war
Zusammenfassung: Das Ziel des Artikels war die Möglichkeit der Ausführung durch den 16. Luftalandbataillon (16 bpd.) in den Kräften IFOR in Bosnien und Herzegowina der in den operationellen Dokumenten bestimmten mit dem Mandat übertragenen Aufgaben zu untersuchen – im Rahmen der bestehenden politischen und strategisch-operationellen Beschränkungen. Im I. Teil stellte der Autor kurz die Geschichte der Kriegshandlungen in Bosnien und Herzegowina, den Verlauf der Friedensverhandlungen und die Gründung der Friedenstruppe IFOR dar. Teil II enthält die Beschreibung des operationellen Einsatzes des 16. Luftlandbataillons in der IFOR-Mission. In der Zusammenfassung legte der Autor Schlussfolgerungen aus der operationellen Analyse mit Anwendung der operationellen Faktoren: Kräfte, Gebiet und Zeit, als auch die politische Bedeutung der IFOR – Mission für die Streitkräfte der Republik Polen vor.
Schlüsselwörter: IFOR, Joint Endeavour-Operation, Bosnien und Herzegowina, der 16. Luftland-bataillon, Stabilisierungsoperationen, das Abkommen von Dayton (GFAP), Krieg in Bosnien
Резюме: В статье были представлены возможности выполнения указанных в документах, оперативных, мандатных задач 16-ым Воздушно-десантным батальоном (16.вдб) в силах IFOR в Боснии и Герцеговине – в рамках существующих политических, стратегических и операционных ограничений. В первой части автор кратко изложил историю военных действий в Боснии и Герцеговине, ход мирных переговоров и организацию сил IFOR. Во второй части – описано операционное использование 16.вдб в миссии IFOR. В итогах – автор изложил выводы из операционного анализа с использованием операционных факторов: сил, пространства и времени, а также указал на политическое значение миссии IFOR для Вооруженных сил Польши.
Ключевые слова: IFOR, операция Joint Endeavour, Босния и Герцеговина, 16-ый Воз-душно-десантный батальон, операции по поддержанию мира, Дейтонское согла-шение (GFAP), война в Боснии