BTiP 2019, nr 4 – Artykuł 1

Streszczenie: W pracy skoncentrowano się na możliwości wykorzystania założeń teorii systemów do badania zjawisk bezpieczeństwa. Przyjęto następujące założenia: 1) myślenie i podejście systemowe jest wysoce użyteczną poznawczo metodologią badania zjawisk i procesów bezpieczeństwa i jego zagrożeń charakteryzujących się szczególnym poziomem złożoności, a także budowania teorii wyjaśniających; 2) podejście systemowe jest skutecznym narzędziem tworzenia procedur interpretujących procesy i zjawiska bezpieczeństwa i jego zagrożeń, umożliwiającym charakterystykę ich genezy, struktur, zakresu i skutków oddziaływania, uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, a także przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pożądanego ich poziomu.
Słowa kluczowe: system, bezpieczeństwo, podejście systemowe, myślenie systemowe,
model systemu bezpieczeństwa
Abstract: The work focuses on the possibility of using the assumptions of system theories to study security phenomena. It was assumed that 1) system thinking and system approach is a cognitively useful methodology of considerable value for studying the processes and phenomena related to security and its threats, characterised by a particular level of complexity and building explanatory theories; 2) the system approach is an effective tool for creating procedures that interpret security processes and phenomena and its threats, enabling characterization of their genesis, structures, scope and impact, external and internal conditions, as well as projects aimed at ensuring their desired level.
Key words: system, security, system approach, system thinking, security system model
Zusammenfassung: In diesem Artikel hat man sich auf die Möglichkeiten der Nutzung der Voraussetzungen der Systemtheorie zur Forschung der Sicherheitsphänomene konzentriert. Man hat folgende Voraussetzungen angenommen: 1) Systemdenken und Systemansatz ist eine kognitiv sehr nützliche Methodologie für Forschung der Sicherheitsphänomene und Sicherheitsprozesse und ihrer Risiken, die sich durch ein besonderes Komplexitätsniveau kennzeichnen, als auch Aufbauen der Theorien zur Erklärung; 2) der Systemansatz ist ein wirksames Instrument zur Schaffung der Verfahren zur Auslegung der Sicherheitsprozesse und Sicherheitserscheinungen und ihrer Risiken, ermöglicht Beschreibung ihrer Genese, ihrer Strukturen, ihres Bereichs und Auswirkungen, der Außen- und Innenbedingungen, als auch der Maßnahmen, die Gewährleistung ihres entsprechenden Niveaus zum Ziel haben.
Schlüsselwörter: System, Sicherheit, Systemansatz, Systemdenken, Sicherheitssystemmodell
Резюме: В статье рассмотрены возможности использования принципов теории систем для исследования явлений безопасности. Приняты следующие концепции: 1) мышление и системный подход являются полезной, когнитивной методологией исследования явлений и процессов безопасности и угроз безопасности, отличающейся особым уровнем сложности, а также предоставляющей возможность построения
объясняющих теорий; 2) системный подход является эффективным инструментом создания процедур, объясняющих процессы и явления безопасности и угроз безопасности, позволяющих дать характеристику их происхождения, структур, масштабов и последствий воздействия, внешних и внутренних условий, а также действий, направленных на обеспечение желаемого уровня безопасности.
Ключевые слова: система, безопасность, системный подход, системное мышление,
модель системы безопасности