BTiP 2020, nr 1 – Article 3

Human Security and Public Diplomacy

Human security i dyplomacja publiczna
Human security und die öffentliche Diplomatie
Human security и общественная дипломатия

Karina Paulina Marczuk | University of Warsaw
ORCID 0000-0003-1870-7728

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2020, s. 43-57
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2020-1-003
PDF: English

Streszczenie: Zarówno human security (bezpieczeństwo jednostki ludzkiej), jak i dyplomacja publiczna są poddawane krytyce za brak precyzji. Obie te kategorie należą do obszaru polityki zagranicznej. Artykuł dotyczy zależności między dyplomacją publiczną a human security w dziedzinie polityki zagranicznej. Po pierwsze, dokonano przeglądu definicji human security, wyodrębniając trzy ich główne grupy. Po drugie, wyjaśniono pojęcie dyplomacji publicznej, wskazując na ewolucję „klasycznej” dyplomacji i jej funkcji. Wreszcie zbadano użyteczność dyplomacji publicznej do promocji human security na forum międzynarodowym. W tym celu przeanalizowano studia przypadków polityki Japonii i Kanady, wiodących zwolenników human security. Główne pytanie dotyczy tego, czy dyplomacja publiczna i jej nowoczesne narzędzia, takie jak technologie cyfrowe, są wykorzystywane do rozpowszechniania założeń human security na forum międzynarodowym. Przyjęto, że human security, jako oficjalna polityka w państwach, które je promują, jest upowszechniane środkami dyplomacji publicznej. W celu sprawdzenia tego twierdzenia zbadano stanowiska Japonii i Kanady w omawianym zakresie.
Słowa kluczowe: dyplomacja publiczna, human security, Japonia, Kanada, polityka zagraniczna
Abstract: Both human security and public diplomacy have been openly criticised for their lack of precision. They also both belong to the area of foreign policy. This paper deals with the interplay between public diplomacy and human security in the field of foreign policy. First, definitions of human security are reviewed, and three main groups of definitions of this term are provided. Second, the concept of public diplomacy is explained, emphasising the evolution of “classic” diplomacy and its functions. The final part of the paper looks at the relevance of public diplomacy to the promotion of human security. To do so, case studies of policies of the two main human security supporters, Japan and Canada, have been scrutinised. The main research question posed is whether public diplomacy, and its modern tools such as digital technologies, is used to spread human security values abroad. The key point is that human security – an official policy of the states that affirm it – is promoted through public diplomacy abroad. To verify this claim, the author has looked at the positions of Japan and Canada in this respect.
Key words: public diplomacy, human security, Japan, Canada, foreign policy
Zusammenfassung: Sowohl human security als auch die Public Diplomacy werden für ihren Mangel an Präzision kritisiert. Beide Kategorien gehören zum Gebiet der Außenpolitik. Der Artikel behandelt das Zusammenspiel zwischen Public Diplomacy und human security auf dem Gebiet der Außenpolitik. Erstens wurden Definitionen von human security betrachtet und in drei Hauptgruppen unterschieden. Zweitens wurde der Begriff der Public Diplomacy mit Hinweis auf die Evolution der „klassischen“ Diplomatie und ihrer Funktion erklärt. Der letzte Teil dieses Paper betrachtet die Relevanz von Public Diplomacy für die Förderung von human security. Zu diesem Zweck wurden in Fallstudien die Politik von Japan und Kanada, der zwei wichtigsten Befürworter, geprüft. Die zentrale Forschungsfrage ist, ob Public Diplomany und ihre modernen Werkzeuge, wie die Digitaltechniken, zur Verbreitung von human security international genutzt werden. Das Hauptargument lautet, dass human security als offizielle Politik der Staaten, die diese Politik fördern, durch Public Diplomacy international verbreitet wird. Zur Überprüfung dieser Behauptung wurden die Haltungen von Japan und Kanada in diesem Bereich untersucht.
Schlüsselwörter: die öffentliche Diplomatie, human security, Japan, Kanada, Außenpolitik
Резюме: Human security (безопасность человека, безопасность личности) и общественная дипломатия подвергаются критике из-за отсутствия точности определения. Обе эти категории относятся к области внешней политики. В статье рассмотрена взаимосвязь между общественной дипломатией и human security в области внешней политики. Во-первых, были рассмотрены существующие определения human security и выделены три их основные группы. Во-вторых, объяснено понятие общественной дипломатии и прослежена эволюция «классической» дипломатии и ее функций. Наконец, было исследовано влияние общественной дипломатии на распространение human security на международной арене. С этой целью были проанализированы выбранные действия Японии и Канады – двух ключевых сторонников human security. Главный вопрос заключается в том, как используется общественная дипломатия и ее современные инструменты (напр. цифровые технологии) для распространения human security на международном форуме. Было выдвинуто предположение, что human security, как официальная политика государств, которые ее продвигают, распространяется с использованием средств общественной дипломатии. Чтобы проверить это предположение, были изучены позиции Японии и Канады в исследуемой области.
Ключевые слова: общественная дипломатия, human security, Япония, Канада, внешняя политика