BTiP 2020, nr 1 – Article 8

Syrian Immigrants: a Subject that Requires Protection, a Threat, or an Object of International Politics?

Syryjscy imigranci: przedmiot wymagający ochrony, zagrożenie, czy obiekt polityki międzynarodowej?
Syrische Flüchtlinge: ein schutzbedürftiger Gegenstand, Gefahr oder das Objekt der internationalen Politik?
Сирийские мигранты: субъект, требующий защиты, угроза или объект международной политики?

Adrian Siadkowski | WSB University in Dąbrowa Górnicza
ORCID 0000-0002-6561-4770

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2020, s. 131-146
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2020-1-008
PDF: English

Streszczenie: Postawione w tytule niniejszego artykułu pytanie ukazuje problematykę imigracji w kontekście realizacji interesów narodowych i międzynarodowych. Niewątpliwie idee koncepcji human security bliskie są instytucjom międzynarodowym takim jak UNHCR, którego celem jest ponadnarodowe rozwiązywanie problemów imigrantów nie tylko w sferze zapewnienia im przetrwania w stanie kryzysu, ale również godnego życia. Współczesne wyzwanie w tej sferze stanowi instrumentalne wykorzystanie kwestii migracyjnych w polityce międzynarodowej jako czynnika nacisku czy też w polityce wewnętrznej poszczególnych państw. Na przykładzie Turcji wskazano, że imigranci syryjscy są wprost traktowani jako element nacisku na UE w sferach politycznych, gospodarczych czy polityki wizowej. W przypadku Polski kwestia migracyjna została sekurytyzowana jako egzystencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego w kontekście zderzenia kultury, ale i zagrożeń terrorystycznych. Stała się też elementem rozgrywek politycznych pomiędzy władzą Wspólnoty a prawem do kształtowania wewnętrznych polityk poszczególnych jej państw. Jak widać, mimo doniosłych idei koncepcji human security przegrywa ona z realistycznymi koncepcjami siły, władzy i partykularnych interesów poszczególnych państw.
Słowa kluczowe: human security, syryjska imigracja, sekurytyzacja
Abstract: The goal of this paper is to look at immigration in the context of the realisation of both national and international interests. Undoubtedly, the concept of human security is close to the work of international institutions – such as the UNHCR, which aims to provide transnational solutions to the problems of immigrants, not only in terms of ensuring their survival in a state of crisis, but also in terms of a dignified life. The contemporary challenge in this sphere is the instrumental use of migration issues in the international policy as a factor of pressure or in the internal policy of individual states. As shown in the example
of Turkey, Syrian immigrants are directly treated as an element of pressure on the EU in the political, economic and visa policy spheres. In the case of Poland, the migration issue has been securitised as an existential threat to internal security in the context of a clash of cultures but also of terrorist threats. It has also become an element of political games between the Community authorities and the right to shape the internal policies of individual states. As can be seen, despite the momentous ideas of the concept of human security, it loses to the realistic concepts of power, and particular interests of the individual states.
Key words: human security, Syrian immigration, securitisation
Zusammenfassung: Der Zweck des vorliegendes Artikel ist Zuwanderung im Kontext der Umsetzung nationaler und internationaler Interessen zu betrachten. Zweifellos liegt das Konzepts human
security nahe an der Arbeit internationaler Institutionen – wie UNHCR, deren Ziel ist, transnationale Lösungen für die Probleme von Flüchtlingen zu gewährleisten, nicht nur hinsichtlich ihres Überlebens in der Krise, sondern auch bezüglich eines würdigen Lebens. Die heutige Herausforderung in diesem Bereich ist die instrumentelle Nutzung der Migrationsprobleme als Druckfaktor in der internationalen Politik oder in der Innenpolitik der einzelnen Staaten. Am Beispiel der Türkei wurde festgestellt, dass die syrischen Flüchtlinge direkt als Druckmittel gegen die EU eingesetzt werden, in den Bereichen Politik, Wirtschaft oder in der Visapolitik. Im Fall Polens wurde das Migrationsproblem als existenzielle Bedrohung für die innere Sicherheit im Kontext des Kampfs der Kulturen, aber auch der Terrorgefahren versicherheitlicht. Dieses Problem wurde auch zum Element der politischen Kämpfe zwischen den Behörden der Gemeinschaft und dem Recht auf Gestaltung der inneren Politik ihrer einzelnen Staaten. Dies belegt, dass das Konzept human security trotz seiner wichtigen Ideen, gegen die realistischen Begriffe der Macht und insbesondere der nationalen Interessen einzelner Staaten zurücksteht.
Schlüsselwörter: human security, syrische Zuwanderung, Verbriefung
Резюме: Целью поставленного в заглавии вопроса было показать проблему миграции в контексте реализации национальных и международных интересов. Несомненно, идеи концепции human security (безопасности человека) близки философии деятельности международных организаций, таких как Управление Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (UNHCR), которое призвано решать проблемы мигрантов на наднациональном уровне не только в сфере обеспечения возможности их выживания в кризисной ситуации, но также в сфере обеспечения им достойной жизни. Современным вызовом в этой сфере является инструментальное использование миграционных проблем в качестве фактора давления в международной политике либо во внутренней политике отдельных государств. Как показано на примере Турции, сирийские мигранты используются непосредственно как элемент давления на Европейский Союз в политической и хозяйственной сферах, а также в сфере визовой политики. В случае Польши, миграционный вопрос был секьюритизирован как экзистенциальная угроза для внутренней безопасности в контексте соприкосновения культур и террористической угрозы. Он также стал элементом политических игр между руководящими органами (институтами) Европейского сообщества и правом (мандатом) на формирование внутренних политик государствами-членами ЕС. Таким образом, несмотря на весомость идей концепции human security, эта идея проигрывает с реалистичными концепциями силы, власти и партикулярными интересами отдельных государств.
Ключевые слова: human security, сирийская иммиграция, секьюритизация