BTiP 2020, nr 2

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” nr 2/2020

Jednostka Wojskowa GROM jako instrument polityki bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Jubileusz 30 lat istnienia formacji

Special Missions Unit GROM: an Instrument of the Security Policy of the Republic of Poland. Thirtieth Anniversary of the Formation

edited by / redakcja Marcin Lasoń, Grzegorz Wydrowski


„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2020, nr 2

PDF: Pobierz / Download Full Issue

Contents | Spis treści | Inhaltsverzeichnis | Содержание:

Przedmowa

Foreword
Vorwort
Предисловие

Dowódca JW GROM płk Grzegorz Mikłusiak

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2020, s. 15-16
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2020-2-00P
PDF: Polski

JW GROM jako instrument polityki bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Jubileusz 30 lat istnienia formacji. Wprowadzenie

SMU GROM : an Instrument of the Security Policy of the Republic of Poland. Thirtieth Anniversary of the Formation. Introduction
Militäreiheit GROM als Instrument für die Sicherheitspolitik der Republik Polen. 30 Jahre Jubiläum der Einheit, Einleitung
Воинская часть GROM – инструмент политики безопасности Польши. Юбилей 30-летия со дня образования. Введение

Marcin Lasoń | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0001-8008-3325

Grzegorz Wydrowski | Uniwersytet Śląski; Akademia Marynarki Wojennej, JW GROM
ORCID 0000-0003-4592-2108

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2020, s. 17-20
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2020-2-000
PDF: Polski

Wywiad z ppłk. rez. Tomaszem Gede, byłym Zastępcą Dowódcy JW GROM ds. Logistyki; płk. rez. Sławomirem Górką, byłym Zastępcą Dowódcy JW GROM; mjr. rez. Cezarym Jóźwiakiem, pierwszym dowódcą grupy łodzi bojowych JW GROM

Interview with Lt. Col. (Ret.) Tomasz Gede, former Deputy Commander of SMU GROM in charge of logistics; Col. (Ret.) Sławomir Górka, former Deputy Commander of SMU GROM; and Major (Ret.) Cezary Jóźwiak, first commander of the group of warfare boats SMU GROM
Interview mit Oberstleutnant der Reserve Tomasz Gede, ehemaliger stellvertetender Befehlshaber der Militäreinheit GROM für die Logistik, Oberst der Reserve Sławomir Górka, ehemaliger stellvertetender Befehlshaber der Militäreinheit GROM, Major der Reserve Cezary Jóźwiak, erster Befehlshaber der Gruppe der Kriegsboote
Интервью с п/п-к. запаса Томашом Геде – заместителем командира Воинской части GROM по логистике, п-к. запаса Славомиром Гуркой – заместителем командира Воинской части GROM, м-р. запаса Цезарем Юзвяком – первым командиром группы боевых лодок

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2020, s. 21-29
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2020-2-00W
PDF: Polski

ARTYKUŁY I MATERIAŁY | ARTICLES AND MATERIALS | BEITRÄGE UND MATERIALIEN | СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ

Uwarunkowania bezpieczeństwa Polski na przełomie XX i XXI wieku

Determinants of Poland’s Security at the Turn of the 20th and 21st Centuries
Die Rahmenbedingungen der Sicherheit Polens an der Wende vom 20. zum 21. Jahrhundert
Условия безопасности Польши на рубеже XX и XXI веков

Leszek Elak | Akademia Sztuki Wojennej
ORCID 0000-0002-5255-9768

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2020, s. 33-47
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2020-2-001
PDF: Polski

Wojska Specjalne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w obliczu transformacji ustrojowej

Polish Special Operations Forces in Times of Political Transformation
Spezialeinheiten der Streitkräfte der Republik Polen angesichts des politischen Wandels
Специальные войска Вооруженных сил Польши во времена социально-политических преобразований

Krystian Frącik
ORCID 0000-0002-5953-7377

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2020, s. 49-60
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2020-2-002
PDF: Polski

Koncepcja i tworzenie JW GROM jako jednostki sił operacji specjalnych

The Idea and Creation of SMU GROM as a Unit of Special Operations Forces
Konzept und Bildung von GROM als Einheit der Sondereinsatzkräfte
Концепция и создание воинской части GROM – подразделения сил специальных операций

Hubert Królikowski | Uniwersytet Jagielloński
ORCID 0000-0001-6617-1185

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2020, s. 61-76
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2020-2-003
PDF: Polski

Szkolenie żołnierzy oddziałów bojowych JW GROM do działań specjalnych

SMU GROM Special Forces Training
Schulung von Soldaten der Kampftruppen der Militäreinheit GROM für die Sondereinsätze
Подготовка служащих Воинской части GROM к проведению спецопераций

Krzysztof Jadach | mjr rez., Siły Zbrojne RP, JW GROM
ORCID 0000-0001-7083-8843

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2020, s. 77-88
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2020-2-004
PDF: Polski

Wsparcie działań bojowych JW GROM

Support of SMU GROM Combat Operations
Unterstützung von Kampfhandlungen der Militäreinheit GROM
Поддержка боевых действий Воинской части GROM

Andrzej Bal | ppłk rez., Siły Zbrojne RP, JW GROM
ORCID 0000-0003-4460-495X

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2020, s. 89-110
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2020-2-005
PDF: Polski

Specyfika dowodzenia jednostką specjalną na przykładzie JW GROM

The Specifics of Leading a Special Unit: A Case Study of SMU GROM
Besonderheit der Führung der Spezialeinheit am Beispiel der Militäreinheit GROM
Специфика командования подразделением специального назначения на примере Воинской части GROM

Jerzy Gut | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0002-6682-864X

Janusz Kręcikij | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0002-3077-3288

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2020, s. 111-126
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2020-2-006
PDF: Polski

Miejsce JW GROM w systemie bezpieczeństwa RP

The Place of SMU GROM in the National Defense System
Stellung der Militäreinheit GROM im Sicherheitssystem der Republik Polen
Место Воинской части GROM в системе безопасности Польши

Piotr Orłowski | Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych, Uniwersytet Jagielloński
ORCID 0000-0003-0998-1610

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2020, s. 127-137
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2020-2-007
PDF: Polski

Zatrzymanie Slavko Dokmanovića jako przykład modelowej operacji specjalnej przeprowadzonej przez JW GROM w latach 90. XX wieku

The Apprehension of Slavko Dokmanovic: An Example of a Model Special Operation Carried out by the SMU GROM in the 1990s
Die Verhaftung von Slavko Dokmanovic als Beispiel für vorbildliche, durch die Militäreinheit GROM in den 90-er Jahren des XX. Jahrhunderts durchgeführte Sonderoperation
Задержание Славко Докмановича – пример образцовой спецоперации, проведенной Воинской частью GROM в 90-х гг. ХХ века

Piotr Gąstał | płk rez., Siły Zbrojne RP, JW GROM
ORCID 0000-0001-9351-2774

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2020, s. 139-153
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2020-2-008
PDF: Polski

Operacje bojowe JW GROM w pierwszej dekadzie XXI wieku

SMU GROM Combat Operations in the First Decade of the Twenty-first Century
Kampfeinsätze der Militäreinheit GROM in der ersten Dekade des XXI. Jahrhunderts
Боевые операции Воинской части GROM в первом десятилетии XXI века

Tadeusz Sapierzyński | płk rez., Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych, JW GROM
ORCID 0000-0003-3143-4146

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2020, s. 155-166
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2020-2-009
PDF: Polski

Wykorzystanie doświadczeń żołnierzy JW GROM na rzecz wzmacniania obronności i bezpieczeństwa państwa po zakończeniu służby czynnej. Nowe zagrożenia społeczne w środowisku sił specjalnych

Using the Experience of SMU GROM Soldiers to Strengthen National Defence and Security after the End of Active Service
Nutzung von Erfahrungen der Soldaten der Militäreinheit GROM für die Verstärkung der Verteidigung und der Sicherheit des Staates nach der Beendigung des aktiven Dienstes. Neue soziale Bedrohungen im Umfeld der Spezialkräfte
Использование опыта военнослужащих Воинской части GROM в целях укрепления обороноспособности и безопасности государства после окончание срока службы. Новые социальные угрозы в среде бывших спецназовцев

Grzegorz Wydrowski | Uniwersytet Śląski; Akademia Marynarki Wojennej, JW GROM
ORCID 0000-0003-4592-2108

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2020, s. 167-179
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2020-2-010
PDF: Polski

Przyszłość JW GROM na tle rozwoju sił i działań specjalnych w Polsce i na świecie w trzeciej dekadzie XXI wieku

The Future of the SMU GROM Against the Background of the Growth of Special Forces in Poland and in the World in the Third Decade of the Twenty-first Century
Die Zukunft der Militäreinheit GROM vor dem Hintergrund der Entwicklung der Sondereinsatzkräfte und Sondereinsätze in Polen und in der Welt in der dritten Dekade des XXI. Jahrhunderts
Будущее Воинской части GROM на фоне развития специальных сил и специальных операций в Польше и в мире в третьем десятилетии XXI века

Marcin Lasoń | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0001-8008-3325

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2020, s. 181-193
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2020-2-011
PDF: Polski

Z KART HISTORII | FROM THE HISTORY | AUS DER GESCHICHTE | СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Jak dokonać niemożliwego? Kilka słów o gen. Elżbiecie Zawackiej – cichociemnej

Achieving the Impossible: A Few Remarks on General Elżbieta Zawacka, One of the “Silent-Unseen”
Wie kann man das Unmögliche erreichen? Ein paar Wörter über Generalin Elżbieta Zawacka – cichociemna (die leise Dunkle)
Как сделать невозможное? Несколько слов о генерале Эльжбете Завацкой – «тихотемной»

Katarzyna Minczykowska | Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, Toruń
ORCID 0000-0002-4657-3192

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2020, s. 197-213
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2020-2-012
PDF: Polski

WSPOMNIENIA DOWÓDCY JW GROM | REMINISCENCES OF SMU GROM COMMANDER | ERINNERUNGEN DER BEFEHLSHABERS DER MILITÄREINHEIT GROM | ВОСПОМИНАНИЯ КОМАНДИРА ВОИНСКОЙ ЧАСТИ ГРОМ

Bitwa o JW GROM

Fighting for GROM
Kampf um GROM
Битва за GROM

gen. dyw. (r) Roman Polko

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2020, s. 217-222
PDF: Polski

WSPOMNIENIA ŻOŁNIERZY JW GROM | REMINISCENCES OF SMU GROM SOLDIERS | ERINNERUNGEN DER SOLDATEN DER MILITÄREINHEIT GROM | ВОСПОМИНАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ ГРОМ

pseud. Papay [225]; pseud. WeWior 557 [231]; st. chor. sztab rez. Paweł Kałdoński [235]; pseud. Serhio [245]; pseud. Dariusz Daro Pollak 682 [253]; st. chor. rez. Edmund Solak [257]; nr oper. 277 [265]

Wspomnienia o pierwszym misyjnym Kapelanie JW GROM ppłk. ks. Andrzeju Jakubiaku

codename: Papay [225]; codename: WeWior 557 [231]; Sergeant Major Paweł Kałdoński [235]; codename: Serhio [245]; codename: Dariusz Daro Pollak 682 [253]; Jr Sergeant Major Edmund Solak [257]; operational number: 277 [265]
Reminiscing Lt. Col. Rev. Andrzej Jakubiak, the first missionary Chaplain of SMU GROM
alias Papay [225]; alias WeWior 557 [231]; Paweł Kałdoński [235]; alias Serhio [245]; alias Dariusz Daro Pollak 682 [253]; Edmund Solak [257]; operationsnummer 277 [265]
Erinnerungen von dem ersten Militärgeistlichen aus der Mission der Militäreinheit GROM Oberstleutnant Priester Andrzej Jakubiak
псевд. Papay [225]; псевд. WeWior 557 [231]; st. chor. sztab. Paweł Kałdoński [235]; псевд. Serhio [245]; псевд. Dariusz Daro Pollak 682 [253]; st. chor. Edmund Solak [257]; операционный номер 277 [265]
Воспоминания о первом капеллане Воинской части GROM п/п-к Анджее Якубяке

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2020, s. 225-282
PDF: Polski

VARIA | ВАРИА

Memoriał

In memoriam
In memoriam
Мемориал

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2020, s. 285-286
PDF: Polski

Sławomir Petelicki – rola i znaczenie dla powstania i budowy Formacji Specjalnej GROM oraz późniejszego funkcjonowania JW GROM

Sławomir Petelicki – his role and importance for the founding, growth and functioning of SMU GROM
Sławomir Petelicki – seine Rolle und Bedeutung für die Gründung, den Aufbau und die spätere Tätigkeit der Militäreinheit GROM
Славомир Петелицкий – роль и значение в создании специального формирования GROM и последующем функционировании Воинской части GROM

Wojciech Brochwicz

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2020, s. 287-291
PDF: Polski

RECENZJE | REVIEWS | REZENSIONEN | РЕЦЕНЗИИ

Lawrence Freedman, Przyszła wojna, tłum. Władysław Jeżewski

Lawrence Freedman, Przyszła wojna, transl. Władysław Jeżewski
Lawrence Freedman, Przyszła wojna, übersetz Władysław Jeżewski
Lawrence Freedman, Przyszła wojna, перевод: Władysław Jeżewski

Robert Borkowski | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0001-7086-9455

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2020, s. 295-299
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2020-2-013
PDF: Polski


„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2020, nr 2

PDF: Download Full Issue