BTiP 2020, nr 2 – Artykuł 6

Specyfika dowodzenia jednostką specjalną na przykładzie JW GROM

The Specifics of Leading a Special Unit: A Case Study of SMU GROM
Besonderheit der Führung der Spezialeinheit am Beispiel der Militäreinheit GROM
Специфика командования подразделением специального назначения на примере Воинской части GROM

Jerzy Gut | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0002-6682-864X

Janusz Kręcikij | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0002-3077-3288

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2020, s. 111-126
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2020-2-006
PDF: Polski

Streszczenie: Specyfika dowodzenia jednostkami sił specjalnych niesie za sobą szereg wyzwań wynikających z ich przeznaczenia oraz sposobu realizacji zadań. Ze swojej natury operacje specjalne wymagają stałego wprowadzania innowacji w zakresie taktyk, technik i procedur operacyjnych. Implementację nowych rozwiązań i niekonwencjonalnego podejścia do kolejnych wyzwań mogą wprowadzać skutecznie tylko wyselekcjonowani, kreatywni dowódcy, cieszący się równocześnie wśród podwładnych autorytetem nieformalnego przywódcy. Nieodłącznym i istotnym aspektem specyfiki dowodzenia rozpatrywanej jednostki specjalnej jest także jej umiejscowienie w systemie dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Słowa kluczowe: JW GROM, dowodzenie, system dowodzenia, przywództwo, kultura organizacji, elitarność
Abstract: The specific nature of leadership in special forces units entails a whole series of specific challenges resulting from the unit’s intended purpose and methods of task completion. By their very nature, special operations require a constant introduction of innovation in terms of tactics, techniques, and operational procedures. New solutions, coupled with an unconventional approach to new challenges, can only be effectively implemented by a team of carefully selected and creative leaders who are also able to win and maintain among their subordinates the authority of a trusted informal leader. An integral and crucial aspect of the specifics of leadership in the special unit in question is also its position within the command structures of the Armed Forces of the Republic of Poland.
Key words: SMU GROM, command, command system, leadership, organisational culture, elitism
Zusammenfassung: Die Besonderheit der Führung der Spezialeinheiten bringt mit sich eine Reihe von Herausforderungen, die sich aus deren Bestimmung und der Art ergeben, wie die Aufgaben erfüllt werden. Von ihrer Natur aus bedürfen die Sonderoperationen einer nachhaltigen Einführung von Innovationen im Rahmen der Taktiken, Techniken und Verfahrensabläufe. Die Umsetzung neuer Aufgaben und eines nicht konventionellen Ansatzes zu den nächsten Herausforderungen können erfolgreich nur ausgewählte, kreative Befehlsinhaber durchführen, die gleichzeitig über ausreichende Autorität eines informellen Befehlsinhabers unter ihren Untergebenen verfügen. Im Wesen der Besonderheit der Führung der betrachteten Spezialeinheit ist auch ihre Stellung im Kommandosystem der Streitkräfte der Republik Polen.
Schlüsselwörter: GROM, Kommando, Kommandosystem, Führung, Organisationskultur, Exklusivität
Резюме: Специфика командования подразделениями сил специального назначения ставит ряд вызовов, связанных с их назначением и способами выполнения задач. В силу естественных причин специальные операции требуют постоянного внедрения инноваций в сфере тактики, техники и операционных процедур. Внедрение новых решений и нестандартных подходов к новым вызовам могут эффективно вводить в жизнь только лучшие, мыслящие командиры, пользующиеся авторитетом неформального лидера среди подчиненных. Неотъемлемым и существенным аспектом специфики командования рассматриваемым спецподразделением, является также место этой воинской части в системе командования Вооруженными силами Польши.
Ключевые слова: GROM, командование, система командования, лидерство, культура организации, элитарность