BTiP 2020, nr 2 – Artykuł 9

Operacje bojowe JW GROM w pierwszej dekadzie XXI wieku

SMU GROM Combat Operations in the First Decade of the Twenty-first Century
Kampfeinsätze der Militäreinheit GROM in der ersten Dekade des XXI. Jahrhunderts
Боевые операции Воинской части GROM в первом десятилетии XXI века

Tadeusz Sapierzyński | płk rez., Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych, JW GROM
ORCID 0000-0003-3143-4146

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2020, s. 155-166
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2020-2-009
PDF: Polski

Streszczenie: Celem artykułu jest analiza najważniejszych operacji bojowych prowadzonych w drugiej dekadzie XXI wieku przez JW GROM. Została ona przeprowadzona chronologicznie z uwzględnieniem przemian zachodzących w Siłach Zbrojnych RP. W ocenie wskazano zasadnicze zdolności, których osiągnięcie było możliwe dzięki doświadczeniom zdobytym w czasie prowadzenia wielu operacji bojowych. W analizie podkreślono wysoki profesjonalizm Zespołów Bojowych JW GROM, jak również renomę, którą zyskała jednostka w środowisku międzynarodowym. Wspomina się również o początkowo słabej umiejętności w zakresie wykorzystania jednostek wojsk specjalnych zgodnie z ich bojowym przeznaczeniem przez wyższe organy dowodzenia. Opracowanie zostało zakończone wnioskami.
Słowa kluczowe: operacje bojowe JW GROM, Kosowo, Afganistan, Enduring Freedom, Zatoka Perska, Iraqi Freedom
Abstract: This paper looks at the most important SMU GROM (Special Missions Unit GROM) combat operations conducted in the first decade of the twenty-first century. The analysis of SMU GROM participation has been conducted chronologically, taking into account the several changes that have taken place within the Polish Armed Forces. The fundamental capabilities, whose achievement was possible thanks to the involvement in numerous combat missions, have been highlighted too. The high level of SMU GROM Combat Teems professionalism and recognition achieved in international environment has been underlined, with special attention paid to the issue of the initially low level of skills of Poland’s top commanding structures of how to use special forces according to its combat dedication. The relevant conclusions have been added at the end of the study.
Key words: SMU GROM combat operations, Kosovo, Afghanistan, Enduring Freedom, Persian Gulf, Iraqi Freedom
Zusammenfassung: Das Ziel des Artikels ist die Analyse der wichtigsten in der zweiten Dekade des XXI. Jahrhunderts durch die Militäreinheit GROM durchgeführten Kampfeinsätze. Diese Analyse wurde chronologisch mit Berücksichtigung der in den Streitkräften der Republik Polens eingetretenen Veränderungen durchgeführt. In der Beurteilung wurde auf Hauptfähigkeiten hingewiesen, welche dank den bei der Umsetzung mehrerer Kampfeinsätze erworbenen Erfahrungen erreicht werden konnten. In der Analyse wurde der hohe Maß an Professionalität der Kampfteams der Militäreinheit GROM betont, sowie den Ruf, den die Einheit im internationalen Umfeld erlangt hat. Es wurde auch der anfänglich schwache Einsatz der Einheiten der Sonderstreitkräften gemäß ihrer Einsatzbestimmung durch höhere Führungskräfte erwähnt. Am Ende des Artikels befinden sich Schlussfolgerungen.
Schlüsselwörter: Kampfeinsätze der Militäreinheit GROM, Kosovo, Afghanistan, Enduring Freedom, Persischer Golf, Iraqi Freedom
Резюме: В статье проведен анализ важнейших боевых операций, проводимых во втором десятилетии XXI века Воинской частью GROM. Анализ проводился в хронологическом порядке, с учетом преобразований, происходящих в Вооруженных силах Польши. Указаны возможности подразделения, достижение которых удалось благодаря опыту, полученному при проведении многих боевых операций. Подчеркнуто высокий профессионализм боевых отрядов Воинской части GROM, а также репутация, которую получило подразделение в международной среде. Упоминается также об ошибках в области применения подразделений специальных войск высшим командованием на начальном этапе существования спецподразделений. Статья завершается выводами из проделанной автором работы.
Ключевые слова: боевые операции Воинской части GROM, Косово, Афганистан, Enduring Freedom, Персидский залив, Iraqi Freedom