BTiP 2020, nr 2 – Wywiad

Wywiad z ppłk. rez. Tomaszem Gede, byłym Zastępcą Dowódcy JW GROM ds. Logistyki; płk. rez. Sławomirem Górką, byłym Zastępcą Dowódcy JW GROM; mjr. rez. Cezarym Jóźwiakiem, pierwszym dowódcą grupy łodzi bojowych JW GROM

Interview with Lt. Col. (Ret.) Tomasz Gede, former Deputy Commander of SMU GROM in charge of logistics; Col. (Ret.) Sławomir Górka, former Deputy Commander of SMU GROM; and Major (Ret.) Cezary Jóźwiak, first commander of the group of warfare boats SMU GROM
Interview mit Oberstleutnant der Reserve Tomasz Gede, ehemaliger stellvertetender Befehlshaber der Militäreinheit GROM für die Logistik, Oberst der Reserve Sławomir Górka, ehemaliger stellvertetender Befehlshaber der Militäreinheit GROM, Major der Reserve Cezary Jóźwiak, erster Befehlshaber der Gruppe der Kriegsboote
Интервью с п/п-к. запаса Томашом Геде – заместителем командира Воинской части GROM по логистике, п-к. запаса Славомиром Гуркой – заместителем командира Воинской части GROM, м-р. запаса Цезарем Юзвяком – первым командиром группы боевых лодок

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2020, s. 21-29
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2020-2-00W
PDF: Polski