BTiP 2020, nr 3

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” nr 3/2020

Nowoczesne technologie w bezpieczeństwie

Modern technologies in security


edited by / redakcja Robert Borkowski


„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2020, nr 3

PDF: Pobierz / Download Full Issue

Contents | Spis treści | Inhaltsverzeichnis | Содержание:

Nowoczesne technologie w bezpieczeństwie. Wprowadzenie

Modern technologies in security. Introduction
Moderne Technologien in der Sicherheit, Einleitung
Современные технологии в области безопасности. Введение

Robert Borkowski | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0001-7086-9455

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 3/2020, s. 13-16
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2020-3-000
PDF: Polski

ARTYKUŁY I MATERIAŁY | ARTICLES AND MATERIALS | BEITRÄGE UND MATERIALIEN | СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ

Bezpieczeństwo i ochrona w komunikacji lotniczej – technologie w obliczu nowych zagrożeń

Safety and security in air communication: technologies in the face of new threats
Sicherehit und Schutz im Luftverkehr – Technologien angesichts der neuen Gefahren
Безопасность и защита на воздушном транспорте – технологии перед лицом новых угроз

Adrian Siadkowski | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
ORCID 0000-0002-6561-4770

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 3/2020, s. 17-32
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2020-3-001
PDF: Polski

Odpowiedzialność prawna z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia sprzętu IT przed promieniowaniem swobodnie eksponującym

Legal liability for the lack of adequate security of IT equipment
Die gesetzliche Haftung wegen der unzureichenden Absicherung der IT – Ausrüstung vor der austretenden Strahlung
Юридическая ответственность за отсутствие надлежащего обеспечения безопасности ИТ-оборудования от воздействия электромагнитного излучения

Maciej Siwicki | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ORCID 0000-0002-3120-0211

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 3/2020, s. 33-44
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2020-3-002
PDF: Polski

System dozoru elektronicznego jako przykład wykorzystania nowoczesnej technologii w Służbie Więziennej

Electronic supervision systems: an example of the application of modern technology within the Prison Service
System der elektronischen Überwachung als Beispiel für die Anwendung der modernen Technologie im Strafvollzugsdienst
Система электронного мониторинга – пример использования современных технологий в пенитенциарной службе

Urszula Staśkiewicz | Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie
ORCID 0000-0001-8321-8088

Grzegorz Kostyra | Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie
ORCID 0000-0002-4523-8827

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 3/2020, s. 45-60
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2020-3-003
PDF: Polski

Robotyka bezpieczeństwa i ratownictwa jako nowy obszar nauki i inżynierii bezpieczeństwa

Safety and rescue robotics as a new field of safety science and engineering
Die Sicherheits- und Rettungsrobotik als neues Gebiet der Wissenschaft und der Sicherheitsingeunierie
Робототехника в области безопасности и спасения – новое направление в науке и инженерии безопасности

Robert Borkowski | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0001-7086-9455

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 3/2020, s. 61-74
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2020-3-004
PDF: Polski

Bezpieczeństwo uprawiania narciarstwa zjazdowego a symulatory jazdy na nartach

Safety of downhill skiing and skiing simulators
Sicherheit beim Abfahrtskifahren und die die Simulatoren des Skifahrens
Безопасность катания на горных лыжах и лыжные тренажеры

Leon Rak | Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
ORCID 0000-0001-8981-0410

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 3/2020, s. 75-88
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2020-3-005
PDF: Polski

Polityka Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania dezinformacji przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku

The European Union’s policy towards countering disinformation prior to the 2019 European Parliament elections
Die Politik der Europäischen Union im Bereich der Bekämpfung der Desinformation vor den Wahlen zum Europäischen Parlament im Jahre 2019
Политика Европейского Союза по противодействию дезинформации в преддверии выборов в Европейский парламент в 2019 году

Szymon Wigienka | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ORCID 0000-0002-4769-5458

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 3/2020, s. 89-110
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2020-3-006
PDF: Polski

Z KART HISTORII | FROM THE HISTORY | AUS DER GESCHICHTE | СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Przysposobienie wojskowe w województwie wołyńskim w latach 1921–1939

Military Training in Wołyń voivodeship in the Period 1921–1939
Die Wehrkunde in der Woiwodschaft Wołyń in den Jahren 1921–1939
Военная подготовка в Волынском воеводстве в 1921–1939 годах

Eligiusz Małolepszy | Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
ORCID 0000-0003-2373-6048

Teresa Drozdek-Małolepsza | Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
ORCID 0000-0002-0482-9655

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 3/2020, s. 113-126
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2020-3-007
PDF: Polski

Aspekty polityczne kształcenia oficerów Polskiej Marynarki Wojennej w zagranicznych ośrodkach szkoleniowych i ich rola w budowaniu systemu bezpieczeństwa morskiego państwa w XX wieku. Część II: lata II wojny światowej

Political aspects of the education of Polish Navy officers in foreign training centers and their role in building the maritime safety system of the state in the 20th century. Part II: the World War II years
Politische Aspekte der Ausbildung von Offizieren der Polnischen Kreigsmarine in den ausländischen Bildungszentren und ihre Rolle beim Aufbau des Systems der Meeressicherheit des Staates im XX. Jahrhundert. Teil II: Die Jahre während des II. Weltkriegs
Политические аспекты подготовки офицеров Военно-морских сил Польши в зарубежных учебных центрах и их роль в создании системы морской безопасности государства в XX веке. II часть: годы Второй мировой войны

Jerzy Będźmirowski | Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
ORCID 0000-0001-5731-4850

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 3/2020, s. 127-146
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2020-3-008
PDF: Polski

VARIA | ВАРИА

Fenomen prywatnych firm wojskowych i ochrony wobec globalnych wyzwań dla bezpieczeństwa

Private military and security companies against the global security challenges
Das Phänomen der privaten Militärund Schutzunternehmen angesichts der weltweiten Herausforderungen für die Sicherheit
Феномен частных военных и охранных компаний перед лицом глобальных вызовов безопасности

Piotr Krzysztof Marszałek | Uniwersytet Wrocławski
ORCID 0000-0002-7483-3115

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 3/2020, s. 149-164
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2020-3-009
PDF: Polski

Kształcenie językowe jako istotny element edukacji żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej

Language teaching as an essential element of education of soldiers in the Polish Armed Forces
Sprachunterricht als wesentliches Element der Ausbildung von Soldaten der Streitkräfte der Republik Polen
Языковое образование – важный элемент образования солдат Вооружённых сил Польши

Marta Ciemińska | Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
ORCID 0000-0002-1875-9643

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 3/2020, s. 165-178
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2020-3-010
PDF: Polski

RECENZJE | REVIEWS | REZENSIONEN | РЕЦЕНЗИИ

Waldemar Kitler, Organizacja bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty ustrojowe, prawno-administracyjne i systemowe

Rafał Kołodziejczyk | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ORCID 0000-0001-5294-1791

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 3/2020, s. 181-184
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2020-3-011
PDF: Polski

Norbert Świętochowski, Broń nieśmiercionośna jako środek umacniania państwa

Grzegorz Kostyra | Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie
ORCID 0000-0002-4523-8827

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 3/2020, s. 185-188
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2020-3-012
PDF: Polski

Grzegorz Gudzbeler, Symulatory pojazdów w procesie szkolenia podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne

Magdalena Dobrowolska-Opała | Uniwersytet Warszawski
ORCID 0000-0002-3498-4525

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 3/2020, s. 189-192
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2020-3-013
PDF: Polski

KOMUNIKATY, SPRAWOZDANIA | BULLETINS, REPORTS | MITTEILUNGEN, BERICHTE | СООБЩЕНИЯ, ОТЧЕТЫ

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Język – Bezpieczeństwo – Technologia „Języki obce w systemie bezpieczeństwa NATO”

1st International “Language – Security – Technology” Academic Conference: „Foreign languages as part of NATO’s security system”
I. Internationale Wissenschaftliche Konferenz Sprache – Sicherheit – Technologie „Fremdsprachen im sicherheitssystem von NATO”
I международная научная конференция Язык – Безопасность – Технология «Иностранные языки в системе безопасности НАТО»

Marta Ciemińska | Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
ORCID 0000-0002-1875-9643

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 3/2020, s. 195-200
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2020-3-014
PDF: Polski

V Konferencja Naukowa „Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku” oraz I Międzynarodowy Kongresu Polskiej Federacji Ratownictwa Wodnego

5th Academic Conference: “The condition, perspectives and development of the rescue service, physical education and sport in the twenty-first century” and the 1st International Congress of the Polish Water Rescue Service Federation
V. Wissenschaftliche Konferenz „Stand, Perspektiven und Entwicklung des Rettungsdienstes, der Koerperkultur und des Sports im XXI. Jahrhundert” und I. Internationaler Kongress der Polnischen Foederation der Wasserrettung
V научная конференция «Состояние, перспективы и развитие аварийно-спасательных служб, физической культуры и спорта в XXI веке» и I международный конгресс Польской
федерации спасение на воде

Jarosław Zwierzyna | wiceprezes śląskiego WOPR
ORCID 0000-0002-1641-0587

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 3/2020, s. 201-204
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2020-3-015
PDF: Polski

Pas ratunkowy Lifeguard Swim Belt

The Lifeguard Swim Belt
Rettungsgurt Lifeguard Swim Belt
Спасательный пояс Lifeguard Swim Belt

Artur Kamiński | Lifeguard
ORCID 0000-0001-6263-4330

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 3/2020, s. 205-208
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2020-3-016
PDF: Polski

Komunikat z prac Podkomisji Ratownictwa Narciarskiego Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK

Report of the undertakings of the Ski Rescue Service Sub-Committee of the the Ski Tourism Committee of the Board of the Polish Tourist Country-Lovers’ Society (PTTK)
Bericht ueber die Arbeiten des Unterausschusses fuer die Skirettung des Ausschusses fur den Skitourismus des Verwaltungsrates des Polnischen Verbands fuer Touristik und Landeskunde (PTTK)
Коммюнике о работе Подкомитета службы горнолыжного спасения Комиссии по лыжному туризму Главного управления Польского туристско-краеведческого общества (PTTK)

Robert Borkowski | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0001-7086-9455

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 3/2020, s. 209-210
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2020-3-017
PDF: Polski

Raport International Center for Social and Political Studies and Consulting pt. Malicious Use of Artificial Intelligence and International Psychological Security in Latin America

Raport International Center for Social and Political Studies and Consulting: “Malicious Use of Artificial Intelligence and International Psychological Security in Latin America”
Bericht International Center for Social and Political Studies and Consulting: “Malicious Use of Artificial Intelligence and International Psychological Security in Latin America”
Рапорт International Center for Social and Political Studies and Consulting под заглавием Malicious Use of Artificial Intelligence and International Psychological Security in Latin America

Robert Borkowski | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0001-7086-9455

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 3/2020, s. 211-214
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2020-3-018
PDF: Polski


„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2020, nr 3

PDF: Download Full Issue