BTiP 2020, nr 3 – Artykuł 7

Przysposobienie wojskowe w województwie wołyńskim w latach 1921–1939

Military Training in Wołyń voivodeship in the Period 1921–1939
Die Wehrkunde in der Woiwodschaft Wołyń in den Jahren 1921–1939
Военная подготовка в Волынском воеводстве в 1921–1939 годах

Eligiusz Małolepszy | Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
ORCID 0000-0003-2373-6048

Teresa Drozdek-Małolepsza | Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
ORCID 0000-0002-0482-9655

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 3/2020, s. 113-126
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2020-3-007
PDF: Polski

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie przysposobienia wojskowego w województwie wołyńskim w latach 1921–1939. Województwo wołyńskie leżało w środkowo-wschodniej części II Rzeczypospolitej, a jego wschodnia granica stanowiła granicę państwa. Teren województwa zamieszkiwała, m.in. ludność narodowości polskiej, ukraińskiej, żydowskiej, niemieckiej oraz czeskiej. Przysposobienie wojskowe wśród mieszkańców Wołynia popularyzowały jednostki wojskowe stacjonujące na tym obszarze. W okresie międzywojennym rozbudowano infrastrukturę, a także wzmożono kształcenia kadr dla potrzeb przysposobienia wojskowego. Ogromną rolę w tym zakresie odegrały: Wojewódzki oraz Miejskie, Powiatowe i Gminne Komitety Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w województwie wołyńskim. Przysposobienie wojskowe realizowane było przez organizacje oraz towarzystwa młodzieżowe i społeczne. W jego ramach organizowano formy współzawodnictwa, w tym m.in. łucznictwo, strzelectwo oraz zawody marszowe. W dwudziestoleciu międzywojennym nastąpił rozwój przysposobienia wojskowego wśród ludności miejskiej i wiejskiej województwa wołyńskiego.
Słowa kluczowe: województwo wołyńskie, okres międzywojenny, przysposobienie wojskowe, strzelectwo, zawody marszowe
Abstract: The goal of the paper is to discuss military training in the Wołyń voivodeship in the years 1921–1939. The Wołyń voivodeship was located in the central-eastern part of the Second Polish Republic. The voivodeship’s eastern border was also the country’s border. People of Polish, Ukrainian, Jewish, German and Czech nationalities lived here. Military training among the inhabitants of Wołyń was popularised by military units stationed in the area. In the interwar period, the infrastructure expanded, and military training of personnel was intensified. The provincial, county and municipal Physical Education and Military Training Committees in the Wołyń voivodeship played a huge role in this respect. Military training was carried out by various organisations, as well as youth and social associations. Various competitions were organized, including ones for archery, shooting and marching. In the 20-year interwar period, military training developed among the urban and rural populations in the voivodeship.
Key words: Wołyń voivodeship, interwar period, military training, shooting, marching competitions
Zusammenfassung: Das Ziel des Artikels ist die Darstellung der Wehrkunde in der Woiwodschaft Wołyń in den Jahren 1921–1939. Die Woiwodschaft Wołyń lag im nördlich – östlichen Teil der II. Republik Polen, ihre östliche Grenze war die Staatsgrenze. Das Gebiet der Woiwodschaft wurde von den Bürgern polnischen, ukrainische, jüdischen, deutschen und tschechischen Nationalität bewohnt. Die Wehrkunde wurde unter den Einwohnern von Wołyń durch die auf diesem Gebiet stationierten Militäreinheiten verbreitet. In der Zwischenkriegszeit wurde die Infrastruktur ausgebaut, es wurde auch die Ausbildung des Personals zum Zwecke der Wehrkunde intensiviert. Eine schwerwiegende Rolle dabei spielten: die Stadt-, Kreis-, und Gemeindekomittees für Leibeserziehung und Wehrkunde in der Woiwodschaft Wołyń. Die Wehrkunde wurde durch die Organisationen und Jugend- und Sozialverbände umgesetzt. In deren Rahmen organisierte man Formen des Wettbewerbs, darin u.a. Bogenschießen, Sportschießen und Marschwettbewerbe. In der Zwischenkriegszeit erfolgte die Entwicklung der Wehrkunde unter der Bevölkerung in der Stadt und auf dem Lande der Woiwodschaft Wołyń.
Schlüsselwörter: Woiwodschaft Wołyń, Zwischenkriegszeit, Wehrkunde, Sportschießen, Marschwettbewerbe
Резюме: В статье представлена история развития военной подготовки в Волынском воеводстве в 1921–1939 гг. Волынское воеводство находилось в центрально-восточной части Второй Речи Посполитой, а его восточная граница являлась государственной границей. В воеводстве проживало, в частности, население польской, украинской, еврейской, немецкой и чешской национальностей. Военную подготовку среди жителей Волыни популяризировали дислоцированные в этом районе воинские части. В межвоенный период была расширена инфраструктура, а также усилена подготовка кадров для нужд военной подготовки. Огромную роль в этом отношении сыграли воеводский, городские, поветовые и гминные комитеты физического воспитания и военной подготовки Волынского воеводства. Военную подготовку проводили молодежные и общественные организации. В ее рамках организовывались различные соревнования, напр., по стрельбе из лука, по стрельбе из боевого стрелкового оружия, соревнования по строевой подготовке. Военная подготовка развивалась как среди городского, так и сельского населения Волынского воеводства.
Ключевые слова: Волынское воеводство, межвоенный период, военная подготовка, стрельба, соревнования по строевой подготовке