BTiP 2020, nr 4 – Artykuł 14

Zagrożenia w środowisku wodnym dla zdrowia i życia ludzkiego – wybrane przykłady

Threats in the water environment for human health and life: a survey of selected cases
Gefährdungen in Gewässern für die menschliche Gesundheit und das menschliche Leben – ausgewählte Beispiele
Опасные ситуации для здоровья и жизни человека на водоемах– избранные примеры

Marian Kopczewski | prof. dr hab. inż., Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
ORCID 0000-0002-0402-0477

Aleksandra Sawczyszyn | mgr, Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
ORCID 0000-0001-9592-2734

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2020, s. 255-270
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2020-4-014
PDF: Polski

Streszczenie: W artykule zaprezentowano treści dotyczące wybranych zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka w środowisku wodnym, a mianowicie utonięcia oraz hipotermii. Scharakteryzowano te zagrożenia oraz przedstawiono istotę podejmowania działań ratowniczych wobec poszkodowanych w epizodach tonięcia i wychłodzenia. Przedstawione treści mają na celu usystematyzowanie wiedzy na temat zagrożeń, a tym samym poszerzenie świadomości społecznej w zakresie prawidłowego udzielania pomocy poszkodowanym.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo publiczne, utonięcia, hipotermia, ratownictwo wodne, środowisko wodne
Abstract: The paper looks at the selected threats to human health and life that can be found in the water environment, focalising on drowning and hypothermia. It offers a detailed profile of the threats and rescue actions taken to help victims of drowning, and those suffering from hypothermia. The paper also aims to systematise the knowledge about the possible threats, and to raise public awareness of providing appropriate help and assistance to the victims.
Key words: public security, drowning, hypothermia, water rescue, water environment
Zusammenfassung: Der Artikel handelt von ausgewählten Gefährdungen für die Gesundheit und das Leben des Menschen in den Gewässern, und zwar Ertrinken und Hypothermie. Diese zwei Gefährdungen wurden beschrieben und es wurde der Sinn der Rettungsmaßnahmen für die Geschädigten bei den Episoden des Ertrinkens und der Hypothermie dargestellt. Der Inhalt des Artikels hat zum Ziel das Wissen über die Gefährdungen zu systematisieren, und dadurch das öffentliche Bewußtsein auf dem Gebiet der richtigen Notfallversorgung zu fördern.
Schlüsselwörter: öffentliche Sicherheit, Ertrinken, Hypothermie, Wasserrettungsdienst, Gewässer
Резюме: В статье представлены материалы, касающиеся некоторых угроз жизни или здоровью человека в водной среде, а именно опасности утопления и переохлаждения. Дана характеристика этих угроз и изложена суть оказания помощи пострадавшим при угрозе утопления и переохлаждения. Представленные материалы помогут систематизировать знания об угрозах и, таким образом, популяризировать основы правильного оказания первой помощи пострадавшим.
Ключевые слова: общественная безопасность, утопление, переохлаждение, спасение на воде, водная среда