BTiP 2021, nr 1

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” nr 1/2021

German Security PolIcy in the Difficult Times


redakcja / edited by / hrsg. Beata Molo, Lutz Kleinwächter


„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2021, nr 1

PDF: Pobierz / Download Full Issue

Spis treści | Contents | Inhaltsverzeichnis | Содержание:

German Security Policy in the Difficult Times: Introduction

Beata Molo | Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
ORCID 0000-0002-4924-8950

Lutz Kleinwächter | bbw Hochschule der Wirtschaft, Berlin; WeltTrends – Institut für Internationale Politik, Potsdam
ORCID 0000-0002-2511-1415

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2021, s. 13-15
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-1-000
PDF: English

ARTYKUŁY I MATERIAŁY | ARTICLES AND MATERIALS | BEITRÄGE UND MATERIALIEN | СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ

Drei Jahrzehnte neue deutsche Außen- und Sicherheitspolitik

Trzy dekady nowej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Niemiec
Three Decades of New German Foreign and Security Policy
Три десятилетия новой внешней политики и политики безопасности Германии

Lutz Kleinwächter | bbw Hochschule der Wirtschaft, Berlin; WeltTrends – Institut für Internationale Politik, Potsdam
ORCID 0000-0002-2511-1415

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2021, s. 19-30
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-1-001
PDF: German

Nukleare Nichtverbreitung und Abrüstung – eine Sicht aus Deutschland

Nierozprzestrzenianie broni jądrowej i rozbrojenie – perspektywa niemiecka
Nuclear Non-Proliferation and Disarmament – a view from Germany
Нераспространение ядерного оружия и разоружение – взгляд Германии

Hubert Thielicke | WeltTrends-Institut für Internationale Politik, Potsdam
ORCID 0000-0002-4155-9914

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2021, s. 31-42
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-1-002
PDF: German

Komplizierte deutsch-amerikanischen Beziehungen im 21. Jahrhundert

Skomplikowane stosunki niemiecko-amerykańskie w XXI wieku
Complicated German-American Relations in the 21st Century
Сложности германо-американских отношений в XXI веке

Klaus Larres | University of North Carolina (UNC) at Chapel Hill, USA
ORCID 0000-0002-3154-1286

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2021, s. 43-57
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-1-003
PDF: German

Umrisse deutscher Außenpolitik

Przegląd założeń polityki zagranicznej Niemiec
Outlines of German Foreign Policy
Обзор предпосылок внешней политики Германии

Erhard Crome | WeltTrends – Institut für Internationale Politik, Potsdam
ORCID 0000-0003-0214-238X

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2021, s. 59-71
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-1-004
PDF: German

Germany’s Security Policy versus NATO’s and the EU’s Security and Defence Policy in the Twenty-First Century

Niemiecka polityka bezpieczeństwa i obrony a NATO i europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony w XXI wieku
Deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik vs. NATO und die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik im 21. Jahrhundert
Политика Германии в области безопасности и обороны по отношению к НАТО и европейской Политике безопасности и обороны в XXI веке

Bogdan Koszel | Adam Mickiewicz University in Poznań
ORCID 0000-0002-7118-3057

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2021, s. 73-92
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-1-005
PDF: English

Germany’s Policy towards Russia in the Context of the Key Post-Cold War International Security Challenges

Polityka Niemiec wobec Rosji w kontekście najważniejszych wyzwań dla bezpieczeństwa międzynarodowego po zakończeniu zimnej wojny
Deutschlands Politik gegenüber Russland im Kontext der wichtigsten Herausforderungen der internationalen Sicherheit nach dem Ende des Kalten Krieges
Политика Германии в отношении России в контексте важнейших проблем международной безопасности после окончания холодной войны

Michał M. Kosman | Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
ORCID 0000-0002-1966-9658

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2021, s. 93-111
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-1-006
PDF: English

The Bundeswehr: a Parliamentary Army

Bundeswehra jako armia parlamentarna
Die Bundeswehr – eine Parlamentsarmee
Бундесвер как парламентская армия

Aleksandra Kruk | University of Zielona Góra
ORCID 0000-0002-7545-941X

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2021, s. 113-132
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-1-007
PDF: English

Addressing the Root Causes of Migration through Development Aid as a Security-Development Nexus: A Case Study of Germany and Austria

Pomoc rozwojowa w przezwyciężaniu źródłowych przyczyn migracji – powiązanie kwestii rozwoju i bezpieczeństwa na przykładzie Niemiec i Austrii
Entwicklungshilfe zur Überwindung von Hauptursachen der Migration: Entwicklung und Sicherheit am Fallbeispiel Deutschland und Österreich
Помощь в преодолении основных причин миграции – взаимосвязь вопросов развития и безопасности. На примере Германии и Австрии

Anna Paterek | Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
ORCID 0000-0002-5777-9129

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2021, s. 133-152
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-1-008
PDF: English

Challenges for German Energy Security in the Context of Nuclear and Coal Phase-Out

Wyzwania dla bezpieczeństwa energetycznego Niemiec w kontekście wycofywania energii jądrowej i węgla
Herausforderungen für die Energiesicherheit Deutschlands im Kontext vom Kernenergie- und Kohleausstieg
Вызовы энергетической безопасности Германии в контексте отказа от ядерной энергии и угля

Beata Molo | Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
ORCID 0000-0002-4924-8950

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2021, s. 153-167
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-1-009
PDF: English

Z KART HISTORII | FROM THE HISTORY | AUS DER GESCHICHTE | СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

A Look from behind the Wall: West German Studies of the Political Preferences of East German Citizens

Spojrzenie zza muru. Zachodnioniemieckie badania preferencji politycznych obywateli NRD
Ein Blick von jenseits der Mauer. Westdeutsche Untersuchungen der politischen Präferenzen von DDR-Bürgern
Взгляд из-за стены. Западногерманские исследования политических предпочтений граждан ГДР

Małgorzata Świder | Pedagogical University of Krakow
ORCID 0000-0002-4354-3641

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2021, s. 171-185
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-1-010
PDF: English

VARIA

State Sovereignty in the Light of Spheres of Influence – a Case Study of Two States: the Republic of Serbia, and Montenegro

Suwerenność państwa w kontekście sfer wpływów – casus dwóch państw: Republiki Serbii i Czarnogóry
Staatssouveränität im Lichte der Einflussbereiche – eine Fallstudie zweier Staaten: der Republiken Serbien und Montenegro
Суверенитет государства в контексте сфер влияния – на примере двух государств: Республики Сербии и Черногории

Ewa Bujwid-Kurek | Jagiellonian University in Kraków
ORCID 0000-0001-7634-828X

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2021, s. 189-204
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-1-011
PDF: English

Actions taken to protect the cyberspace of the Republic of Poland in the years 2015–2019

Działania na rzecz ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2015–2019
Maßnahmen zum Schutz des Cyberspace der Republik Polen in den Jahren 2015–2019
Действия по защите киберпространства Республики Польша в 2015–2019 годах

Karol Piękoś | University of Rzeszów
ORCID 0000-0003-4545-5909

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2021, s. 205-219
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-1-012
PDF: English

Apologetische Tautologie: Hungertod durch globalen Lockdown der „Corona-Gläubigen“? Das lateinamerikanische „Sakrileg“

Tautologia apologetyczna – śmierć z głodu spowodowana globalnym zamrożeniem gospodarki przez „wierzących w koronawirusa”? Świętokradztwo Ameryki Łacińskiej
Apologetic Tautology: Starvation due to Global Lockdown of the “Corona Believers”? The Latin American “Sacrilege”
Апологетическая тавтология – смерть от голода, вызванная глобальным замораживанием экономики «верующими в коронавирус»? Кощунство Латинской Америки

Raina Zimmering | WeltTrends – Institut für Internationale Politik, Potsdam
ORCID 0000-0001-9114-0073

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2021, s. 221-234
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-1-013
PDF: German

VARIA-FORUM

Erfolgreiches Krisenmanagement mit Lücken. Eine Bilanz der deutschen EU-Ratspräsidentschaft

Skuteczne zarządzanie kryzysowe z lukami. Bilans niemieckiej prezydencji w UE
Недостатки успешного антикризисного управления. Обзор председательства Германии в Совете ЕС

Vladimír Handl | Hochschullehrer am Institut für Internationale Studien der Fakultät für Sozialwissenschaften an der Karlsuniversität, Prag

Eliška Hrušková, Adam Rendl, Marie Staňková, Ctirad Ženka

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2021, s. 237-241
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-1-014
PDF: German

Bedingt zukunftsfähig. Herausforderungen deutscher Außenpolitik

Warunkowo zrównoważona. Wyzwania niemieckiej polityki zagranicznej
Условно сбалансированный. Вызовы внешней политики Германии

Hartmut Elsenhans | Politikwissenschaftler, bis 2007 Professor für Internationale Beziehungen an der Universität Leipzig

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2021, s. 243-246
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-1-015
PDF: German

Die neue Art der Konfliktaustragung des Westens. Über Illusionen und Realitäten beim Regime Change

Nowy sposób Zachodu na rozwiązywanie konfliktów. O złudzeniach i realiach przy zmianie reżimu
Новый способ решения конфликтов на Западе. Об иллюзиях и реалиях при смене режима

Walter Schilling | Politikwissenschaftler, von 1988 bis 1991 deutscher Militärattaché in Moskau

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2021, s. 247-249
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-1-016
PDF: German

RECENZJE | REVIEWS | REZENSIONEN | РЕЦЕНЗИИ

Johannes Pollak, Peter Slominski (eds.), The role of EU Agencies in the Eurozone and Migration Crisis: Impact and Future Challenges

Dominika Gawron | Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
ORCID 0000-0002-3769-0370

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2021, s. 253-255
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-1-017
PDF: English

Recep Doğan, Political Islamists in Turkey and the Gülen Movement

Paulina Stępniewska-Szydłowska | Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
ORCID 0000-0003-2878-7370

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2021, s. 257-260
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-1-018
PDF: English

Francisco Rojas Aravena (ed.), The Difficult Task of Peace: Crisis, Fragility and Conflict in an Uncertain World

Polina Khmilevska | Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
ORCID 0000-0001-8434-8116

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2021, s. 261-264
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-1-019
PDF: English

Benedikt Erforth, Contemporary French Security Policy in Africa: On Ideas and Wars

Adrianna Grudzińska | Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
ORCID 0000-0001-5404-1906

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2021, s. 265-268
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-1-020
PDF: English


„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2021, nr 1

PDF: Download Full Issue