BTiP 2021, nr 1 – Artykuł 1

Drei Jahrzehnte neue deutsche Außen- und Sicherheitspolitik

Trzy dekady nowej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Niemiec
Three Decades of New German Foreign and Security Policy
Три десятилетия новой внешней политики и политики безопасности Германии

Lutz Kleinwächter | bbw Hochschule der Wirtschaft, Berlin; WeltTrends – Institut für Internationale Politik, Potsdam
ORCID 0000-0002-2511-1415

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2021, s. 19-30
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-1-001
PDF: German

Streszczenie: Trzydzieści lat polityki zagranicznej zjednoczonych Niemiec to okazja do dokonania pogłębionej analizy sytuacji, określenia wyzwań i przyjrzenia się perspektywom. W artykule podjęto próbę przeanalizowania zmian, które zaszły w obszarach polityki, gospodarki i wojskowości, zbadano również kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju w okresie od 1990 do 2020 r. Dodatkowego materiału do przemyśleń dostarczają nadchodzące wybory do Bundestagu, które mają się odbyć we wrześniu 2021 r.
Słowa kluczowe: polityka zagraniczna Niemiec, handel zagraniczny, sprawy wojskowe, zrównoważony rozwój, integracja z UE
Abstract: Thirty years of foreign policy in united Germany – an opportunity to take stock, identify challenges and make prognoses. The author looks at political, economic and military developments as well as aspects of sustainability in the period from 1990 to 2020. With a view to the upcoming elections for the Bundestag in September 2021, food for thought is given.
Key words: German foreign policy, foreign trade, military affairs, sustainability, EU integration
Zusammenfassung: Dreißig Jahre Außenpolitik des vereinigten Deutschlands – Gelegenheit Bilanz zu ziehen, Herausforderungen aufzuzeigen und Prognosen zu stellen. Der Autor betrachtet politische, wirtschaftliche und militärische Entwicklungen sowie Aspekte der Nachhaltigkeit im Zeitraum von 1990 bis 2020. Mit Blick auf die anstehenden Richtungswahlen zum Bundestag im September 2021 werden Denkanstöße gegeben.
Schlüsselwörter: Deutsche Außenpolitik, Außenwirtschaft, Militärwesen, Nachhaltigkeit, EU-Integration
Резюме: Тридцать лет внешней политики объединенной Германии – это возможность сделать скрупулёзный анализ ситуации, определить проблемы и указать перспективы. В статье была предпринята попытка проанализировать изменения, произошедшие в сфере политики, экономики и обороноспособности. Были также рассмотрены вопросы устойчивого развития 1990–2020 гг. Кроме того были обсуждены проблемы связанные с предстоящими выборами в Бундестаг, которые должны состояться в сентябре 2021 года.
Ключевые слова: внешняя политика Германии, внешняя торговля, военное дело, устойчивое развитие, интеграция с ЕС