BTiP 2021, nr 1 – Artykuł 4

Umrisse deutscher Außenpolitik

Przegląd założeń polityki zagranicznej Niemiec
Outlines of German Foreign Policy
Обзор предпосылок внешней политики Германии

Erhard Crome | WeltTrends – Institut für Internationale Politik, Potsdam
ORCID 0000-0003-0214-238X

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2021, s. 59-71
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-1-004
PDF: German

Streszczenie: Trzydzieści lat po zjednoczeniu, Niemcy są ponownie głównym ośrodkiem władzy w Europie, odrywają kluczową rolę w UE i stały się potęgą w wymiarze geoekonomicznym, z interesami w skali globalnej. Rozszerzenie UE na wschód przesunęło Niemcy nie tylko z punktu widzenia geograficznego, lecz również w kwestii polityki władzy w kierunku centrum Europy. Potęga wojskowa straciła na ważności, na pierwszy plan wysunęła się siła gospodarcza. Niemiecka klasa polityczna pragnie przewodzić w Europie, czyniąc to jednak w sposób, który nakierowany jest na osiągnięcie najszerszego możliwego wsparcia. Kryzys wywołany pandemią koronawirusa nie ma jednakowego wpływu na wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej; dostrzec można raczej proces powielania istniejących już wcześniej nierówności.
Słowa kluczowe: Niemcy, polityka zagraniczna, Unia Europejska, hegemonia, pandemia koronawirusa
Abstract: Thirty years after the establishment of its state unity, Germany is again the central power of Europe, dominates the EU and has become a geo-economic power with global interests. The eastward expansion of the EU has moved Germany not only geographically but also in terms of power politics to the center of Europe. Military power has tended to become less important, while economic power has come to the fore. The political class of Germany wants to lead in Europe, but in a way that is aimed at the broadest possible support. The corona crisis does not affect all EU states equally, rather the previously existing
imbalances are reproduced.
Key words: Germany, foreign policy, European Union, hegemony, Coronavirus pandemic
Zusammenfassung: Dreißig Jahre nach der Herstellung seiner staatlichen Einheit ist Deutschland wieder Zentralmacht Europas, dominiert die EU und wurde zu einer geo-ökonomischen Macht mit globalen Interessen. Die EU-Osterweiterung hat Deutschland nicht nur geographisch, sondern auch machtpolitisch in die Mitte Europas gerückt. Die militärische Macht hat tendenziell an Bedeutung verloren, während die wirtschaftliche in den Vordergrund rückte. Die politische Klasse Deutschlands will in Europa führen, aber in einer auf möglichst breite Unterstützung bedachten Art. Die Corona-Krise trifft nicht alle EU-Staaten gleichermaßen, sondern es reproduzieren sich die bereits zuvor bestehenden Ungleichgewichte.
Schlüsselwörter: Deutschland, Außenpolitik, Europäische Union, Hegemonie, Coronavirus-Pandemie
Резюме: Спустя тридцать лет после воссоединения, Германия снова является главным центром власти в Европе, играет ключевую роль в ЕС и стала государством геоэкономического, глобального масштаба. Расширение ЕС на восток сместило Германию, не только с географической точки зрения, но и с точки зрения политической власти, в сторону центра Европы. Военная мощь потеряла свое значение и на первый план выдвинулась экономическая сила германского политического класса, который стремится лидировать в Европе, стараясь получить как можно более широкую поддержку. Кризис, вызванный коронавирусной пандемией, не оказывает одинакового влияния на все государства-члены Европейского Союза; скорее он усугубил уже существующие неравенства.
Ключевые слова: Германия, внешняя политика, Европейский Союз, гегемония, пандемия коронавируса