BTiP 2021, nr 1 – Artykuł 6

Germany’s Policy towards Russia in the Context of the Key Post-Cold War International Security Challenges

Polityka Niemiec wobec Rosji w kontekście najważniejszych wyzwań dla bezpieczeństwa międzynarodowego po zakończeniu zimnej wojny
Deutschlands Politik gegenüber Russland im Kontext der wichtigsten Herausforderungen der internationalen Sicherheit nach dem Ende des Kalten Krieges
Политика Германии в отношении России в контексте важнейших проблем международной безопасности после окончания холодной войны

Michał M. Kosman | Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
ORCID 0000-0002-1966-9658

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2021, s. 93-111
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-1-006
PDF: English

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie stanowiska Niemiec wobec Rosji w obliczu kluczowych kwestii związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym, które pojawiły się po zakończeniu zimnej wojny – w szczególności w obliczu poszerzenia NATO w 1999 r., konfliktu w Kosowie, wojny w Zatoce Perskiej w 2003 r., konfliktu między Rosją i Gruzją, a także konfliktu na Ukrainie. Wszystkie te kwestie miały znaczący wpływ na środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego i wywoływały ogromne emocje, uwidaczniając przy tym liczne różnice w zakresie stanowisk poszczególnych aktorów sceny stosunków międzynarodowych. W tym kontekście autor próbuje również scharakteryzować znaczenie Federacji Rosyjskiej dla niemieckiej polityki zagranicznej.
Słowa kluczowe: polityka zagraniczna Niemiec, Rosja, rozszerzenie NATO, Krym, konflikt na Ukrainie, konflikt rosyjsko-gruziński
Abstract: The paper looks at Germany’s position towards Russia in the face of major international security problems after the end of the Cold War: the 1999 NATO enlargement, the conflict over Kosovo, the 2003 Persian Gulf War, the conflict between Russia and Georgia, and the conflict in Ukraine. All these issues had a significant impact on the international security environment, and they aroused great emotions, highlighting several differences in the positions taken by individual actors in international relations. In the paper, an attempt has also been made to pinpoint the importance of the Russian Federation in Germany’s foreign policy.
Key words: German foreign policy, Russia, NATO enlargement, Crimea, conflict in Ukraine, Russian-Georgian conflict
Zusammenfassung: Der Artikel beschreibt die Position Deutschlands gegenüber Russland angesichts der großen internationalen Sicherheitsprobleme nach dem Ende des Kalten Krieges: die Erweiterung der NATO im Jahr 1999, den Konflikt um das Kosovo, den Golfkrieg 2003, den Konflikt zwischen Russland und Georgien und den Konflikt in der Ukraine. Alle obengenannten Themen hatten erhebliche Auswirkungen auf das Sicherheitsumfeld, erregten große Emotionen und unterschiedliche Positionen einzelner Akteure in den international en Beziehungen. Der Autor versucht in diesem Zusammenhang auch, die Bedeutung der Russischen Föderation für die deutsche Außenpolitik zu charakterisieren.
Schlüsselwörter: Deutsche Außenpolitik, Russland, NATO-Erweiterung, Krim, Konflikt in der Ukraine, russisch-georgischer Konflikt
Резюме: В статье представлена позиция Германии в отношении России перед лицом ключевых проблем, связанных с международной безопасностью, которые возникли после окончания холодной войны – в частности, в условиях расширения НАТО в 1999 г., конфликта в Косово, войны в Персидском заливе в 2003 г., конфликта между Россией и Грузией, а также конфликта в Украине. Все эти вопросы оказали существенное влияние на международную среду безопасности и вызвали огромное волнение, при этом демонстрируя многочисленные различия в позициях разных игроков на международной арене. В этом контексте автор также рассматривает значение Российской Федерации для внешней политики Германии.
Ключевые слова: внешняя политика Германии, Россия, расширение НАТО, Крым, конфликт в Украине, российско-грузинский конфликт