BTiP 2021, nr 1 – Artykuł 8

Addressing the Root Causes of Migration through Development Aid as a Security-Development Nexus: A Case Study of Germany and Austria

Pomoc rozwojowa w przezwyciężaniu źródłowych przyczyn migracji – powiązanie kwestii rozwoju i bezpieczeństwa na przykładzie Niemiec i Austrii
Entwicklungshilfe zur Überwindung von Hauptursachen der Migration: Entwicklung und Sicherheit am Fallbeispiel Deutschland und Österreich
Помощь в преодолении основных причин миграции – взаимосвязь вопросов развития и безопасности. На примере Германии и Австрии

Anna Paterek | Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
ORCID 0000-0002-5777-9129

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2021, s. 133-152
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-1-008
PDF: English

Streszczenie: Artykuł omawia swoistą fuzję polityki migracyjnej, bezpieczeństwa i rozwojowej w Niemczech i Austrii w kontekście kryzysu migracyjnego, jaki dotknął Europę w latach 2015–2016, poprzez dogłębną analizę treści i dyskursów zawartych w kluczowych dokumentach dotyczących kierunków i obszarów kształtowania polityki obu państw. W artykule postawiono tezę, że pomoc rozwojowa ma za zadanie sprostać ryzyku, które w długiej perspektywie może osłabić bezpieczeństwo narodowe darczyńców; można to uczynić poprzez podjęcie stosownych działań, które wyeliminują strukturalne przyczyny migracji przymusowej i nieuregulowanej. W części poświęconej podsumowaniu i wnioskom przedstawiono pokrótce główne wyniki badań przeprowadzonych na potrzeby artykułu.
Słowa kluczowe: polityka rozwojowa Niemiec, polityka rozwojowa Austrii, koszty przyjmowania uchodźców wewnątrz krajów darczyńców, Oficjalna Pomoc Rozwojowa (ODA), powiązanie migracja – rozwój, powiązanie bezpieczeństwo – migracja – rozwój, analiza porównawcza
Abstract: This paper examines Germany’s and Austria’s merging of migration, security and development in the context of the European migrant crisis 2015/2016 through content and discourse analyses of key German and Austrian development policy documents. It argues that development aid is expected to manage long-term risks to the national security of donors by addressing the structural causes of forced and irregular migration. The concluding section synthesizes the key findings of the research paper.
Key words: German development policy, Austrian development policy, in-donor refugee costs, official development assistance (ODA), the migration-development nexus, the security-migration-development nexus, comparative analysis
Zusammenfassung: Der Artikel erörtert die besondere Verknüpfung von Migrations-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik in Deutschland und Österreich im Kontext der europäischen Migrationskrise 2015–2016. Anhand von Schlüsseldokumenten werden Inhalte, Diskurse und Bereiche der Politikgestaltung analysiert. Es wird die These vertreten, dass die Entwicklungshilfe das Risiko beinhaltet, die nationale Sicherheit der Geberländer langfristig zu schwächen. Das kann durch Maßnahmen verhindert werden, die die strukturellen Ursachen der erzwungenen und irregulären Migration angehen. Die wichtigsten Ergebnisse der Forschungarbeit werden in Schlussfolgerungen zusammengefasst.
Schlüsselwörter: Deutsche Entwicklungspolitik, Österreichische Entwicklungspolitik, Kosten der Flüchtlingspolitik, Offizielle Entwicklungshilfe (ODA), Verknüpfung von Migration und Entwicklung, Verknüpfung von Sicherheit, Migration und Entwicklung, vergleichende Analyse
Резюме: В статье рассматривается проблема слияния миграционной политики, политики безопасности и политики развития в Германии и Австрии в контексте миграционного кризиса, который затронул Европу в 2015–2016 годах, на основе анализа содержания основных документов, касающихся направлений и областей формирования политики обоих государств. В исследовании выдвигается тезис о том, что в долгосрочной перспективе помощь в развитии, должна нивелировать риск ослабления национальной безопасности Германии и Австрии. Эту задачу можно решить путем устранения структурных причин вынужденной и нерегулируемой миграции. В заключительной части статьи представлены основные результаты и выводы исследования.
Ключевые слова: политика в области развития Германии, политика в области развития Австрии, расходы государств на прием беженцев, Официальная помощь в целях развития (ОПР), связь между миграцией и развитием, связь между безопасностью, миграцией и развитием, сравнительный анализ