BTiP 2021, nr 2

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” nr 2/2021

Bezpieczeństwo mikrobiologiczne

edited by / redakcja Robert Borkowski


„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2021, nr 2

PDF: Pobierz / Download Full Issue

Contents | Spis treści | Inhaltsverzeichnis | Содержание:

Bezpieczeństwo mikrobiologiczne. Wprowadzenie

Microbiological safety. Introduction
Mikrobiologische Sicherheit. Inhaltsverzeichnis
Микробиологическая безопасность. Введение

Robert Borkowski | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0001-7086-9455

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2021, s. 13
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-2-000
PDF: Polski

ARTYKUŁY I MATERIAŁY | ARTICLES AND MATERIALS | BEITRÄGE UND MATERIALIEN | СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ

Wpływ pandemii koronawirusa na stan bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego Polaków

The Impact of COVID-19 Pandemic on the Polish Socio-Economic Security Situation
Einfluss der Coronavirus-Pandemie auf sozial-wirtschaftliche Sicherung Polens
Влияние пандемии коронавируса на состояние безопасности общества и экономики Польши

Aleksandra Skrabacz | Wojskowa Akademia Techniczna
ORCID 0000-0001-5958-810X

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2021, s. 17-33
DOI: 10.48269/2451-0718-btip-2021-2-001
PDF: Polski

Człowiek w sytuacji zagrożenia COVID-19

Human Under Threat of Covid-19
Mensch in der Bedrohungssituation von COVID-19
Человек в условиях угрозы COVID-19

Elżbieta Sideris | Warszawski Uniwersytet Medyczny
ORCID 0000-0002-7022-0514

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2021, s. 35-51
DOI: 10.48269/2451-0718-btip-2021-2-002
PDF: Polski

COVID-19 jako nowa determinanta bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej

COVID-19 as a New Security Determinant in Air Transport
COVID-19 als eine neue Determinante der Sicherheit im Luftkverkehr
COVID-19 как детерминанта безопасности на воздушном транспорте

Czesław Konieczny | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
ORCID 0000-0001-6529-268X

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2021, s. 53-68
DOI: 10.48269/2451-0718-btip-2021-2-003
PDF: Polski

The Positive and Negative Effects of COVID-19 Pandemic on the Natural Environment in the World

Pozytywny i negatywny wpływ pandemii COVID-19 na środowisko naturalne na świecie
Positiver und negativer Einfluss der COVID-19-Pandemie auf die Umwelt in der Welt
Позитивное и негативное влияние пандемии COVID-19 на окружающую среду в мире

Liliia Hrytsai | Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
ORCID 0000-0002-3768-451X

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2021, s. 69-89
DOI: 10.48269/2451-0718-btip-2021-2-004
PDF: English

Poczucie bezpieczeństwa i zaufania społecznego w obliczu pandemii

A Sense of Security and Social Trust in the Face of a Pandemic
Sicherheits- und Vertrauensgefühl der Gesellschaft angesichts einer Pandemie
Чувство безопасности и общественного доверия перед лицом пандемии

Iwona Zychowicz | Politechnika Koszalińska
ORCID 0000-0003-3379-8461

Edyta Halista-Telus | Politechnika Koszalińska
ORCID 0000-0001-9457-9268

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2021, s. 91-107
DOI: 10.48269/2451-0718-btip-2021-2-005
PDF: Polski

Wykorzystanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) jako czynnik zwiększający bezpieczeństwo w społeczeństwie

The Use of an Automatic AED Defibrillator as a Factor of Increasing Security in the Society
Nutzung eines automatisierten externen Defibrillators AED als Faktor zur Verbesserung der Sicherheit in der Gesellschaft
Использование автоматического дефибриллятора AED как фактор повышения безопасности в обществе

Robert Borkowski | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, przewodniczący Komisji ds. Innowacji Technicznych i Technologicznych w Ratownictwie Wodnym Śląskiego WOPR, przewodniczący Podkomisji Ratownictwa Narciarskiego KTN ZG PTTK
ORCID 0000-0001-7086-9455

Przemysław Mendyk | żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej, ratownik medyczny, specjalista ds. prowadzenia szkoleń z zakresu ratownictwa taktycznego i medycznego

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2021, s. 109-119
DOI: 10.48269/2451-0718-btip-2021-2-006
PDF: Polski

VARIA | ВАРИА

Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście dynamicznego rozwoju technologii biometrycznych. Część I

Security of the Republic of Poland in the Context of the Dynamic Development of Biometric Technologies
Sicherheit der Republik Polen im Zusammenhang mit der Entwicklung von biometrischen Technologien. Teil 1
Безопасность Республики Польша в контексте динамичного развития биометрических технологий. Часть I

Paweł Wilkowski | funkcjonariusz policji, specjalista w Wydziale dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie
ORCID 0000-0001-6994-3099

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2021, s. 123-141
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-2-007
PDF: Polski

RECENZJE | REVIEWS | REZENSIONEN | РЕЦЕНЗИИ

Romuald Grocki, Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki [wyd. 2, Difin, Warszawa, 171 ss.]

Jarosław Stelmach | Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie „Apeiron”
ORCID 0000-0003-4936-9231

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2021, s. 145-147
DOI: 10.48269/2451-0718-btip-2021-2-008
PDF: Polski

Aleksandra Skrabacz, Milena Domasiewicz, Numer alarmowy 112. Organizacja i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego w zintegrowanym regionalnie systemie ratowniczym [Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2019, 235 ss.]

Małgorzata Kudzin-Borkowska | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
ORCID 0000-0002-5816-3676

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2021, s. 149-151
DOI: 10.48269/2451-0718-btip-2021-2-009
PDF: Polski

Jan-Werner Müller, Strach i wolność. O inny liberalizm, tłum. Paweł Masłowski [Fundacja Kultura Liberalna, Warszawa 2020, 223 ss.]

Robert Borkowski | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, przewodniczący Komisji ds. Innowacji Technicznych i Technologicznych w Ratownictwie Wodnym Śląskiego WOPR, przewodniczący Podkomisji Ratownictwa Narciarskiego KTN ZG PTTK
ORCID 0000-0001-7086-9455

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2021, s. 153-156
DOI: 10.48269/2451-0718-btip-2021-2-010
PDF: Polski

Rose George, Krew. Pieniądze, medycyna, tajemnice, tłum. Jan Dzierzgowski [Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2019, 413 s.]

Robert Borkowski | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, przewodniczący Komisji ds. Innowacji Technicznych i Technologicznych w Ratownictwie Wodnym Śląskiego WOPR, przewodniczący Podkomisji Ratownictwa Narciarskiego KTN ZG PTTK
ORCID 0000-0001-7086-9455

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2021, s. 157-160
DOI: 10.48269/2451-0718-btip-2021-2-011
PDF: Polski

KOMUNIKATY, SPRAWOZDANIA | BULLETINS, REPORTS | MITTEILUNGEN, BERICHTE | СООБЩЕНИЯ, ОТЧЕТЫ

Komunikat z prac badawczych Podkomisji Ratownictwa Narciarskiego Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK

Report of the research work of the Ski Rescue Service Sub-Committee of the the Ski Tourism Committee of the Board of the Polish Tourist Country-Lovers’ Society (PTTK)
Forschungsbericht des Unterausschusses für die Skirettung des Ausschusses für den Skitourismus des Verwaltungsrates des Polnischen Verbandes für Touristik und Landeskunde (PTTK)
Сообщение об исследовательской работе Подкомиссии лыжной спасательной службы Комиссии лыжного туризма Главного управления Польского туристско-краеведческого общества

Robert Borkowski | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0001-7086-9455

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2021, s. 163-164
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-2-012
PDF: Polski