BTiP 2021, nr 2

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” nr 2/2021

Bezpieczeństwo mikrobiologiczneedited by / redakcja Robert Borkowski

Contents | Spis treści | Inhaltsverzeichnis | Содержание:

Robert Borkowski: Wprowadzenie

ARTYKUŁY I MATERIAŁY | ARTICLES AND MATERIALS | BEITRÄGE UND MATERIALIEN | СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ

Aleksandra Skrabacz: Wpływ pandemii koronawirusa na stan bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego Polski
Elżbieta Sideris: Człowiek w sytuacji zagrożenia COVID-19
Czesław Konieczny: COVID-19 jako nowa determinanta bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej
Liliia Hrytsai: The positive and negative effects of COVID-19 pandemic on the natural environment in the world
Iwona Anna Zychowicz, Edyta Halista-Telus: Poczucie bezpieczeństwa i zaufania społecznego w obliczu pandemii – raport z badań
Robert Borkowski, Przemysław Mendyk: Wykorzystywanie automatycznego defibrylatora AED jako czynnik zwiększania skuteczności pierwszej pomocy w społeczeństwie

VARIA | ВАРИА

Paweł Wilkowski: Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście dynamicznego rozwoju technologii biometrycznych. Część I
Grzegorz Motrycz, Karolina. J. Helnarska: Terrorist threats of Polish military contingency Force of the International Security Assistance Force. The analysis of the countermeasures evolution system

RECENZJE | REVIEWS | REZENSIONEN | РЕЦЕНЗИИ

Jarosław Stelmach: Romuald Grocki, Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki
Małgorzata Kudzin-Borkowska: Aleksandra Skrabacz, Milena Domasiewicz, Numer alarmowy 112. Organizacja i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego w zintegrowanym regionalnie systemie ratowniczym
Robert Borkowski: Jan-Werner Müller, Strach i wolność. O inny liberalizm, tłum. Paweł Masłowski
Robert Borkowski: Rose George, Krew. Pieniądze, medycyna, tajemnice, tłum. Jan Dzierzgowski

KOMUNIKATY, SPRAWOZDANIA | BULLETINS, REPORTS | MITTEILUNGEN, BERICHTE | СООБЩЕНИЯ, ОТЧЕТЫ

Jarosław Stelmach: III Ogólnopolski Kongres Naukowo-Techniczny SAFE PLACE 2019 „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Dobre praktyki cywilne i wojskowe”
Robert Borkowski: Komunikat z prac badawczych Podkomisji Ratownictwa Narciarskiego Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK