BTiP 2021, nr 4

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” nr 4/2021

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM LOKALNYM – UWARUNKOWANIA EGZO- I ENDOGENICZNE


redakcja / edited by / hrsg. Andrzej Chodyński


„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2021, nr 4

PDF: Pobierz / Download Full Issue

Spis treści | Contents | Inhaltsverzeichnis | Содержание:

Zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym – uwarunkowania egzo- i endogeniczne. Wprowadzenie

Management of Local Security – Exogenous and Endogenous Factors: Introduction
Management der lokalen Sicherheit – exogene und endogene Determinanten
Управление безопасностью на местах – экзогенные и эндогенные условия. Введение

Andrzej Chodyński | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0003-4962-5143

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2021, s. 13-17
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-4-000
PDF: Polski

ARTYKUŁY I MATERIAŁY | ARTICLES AND MATERIALS | BEITRÄGE UND MATERIALIEN | СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ

Podejście systemowo-projektowe do rozwiązywania lokalnych problemów bezpieczeństwa i porządku publicznego

Systems-Design Approach to Solving Local Problems of Safety and Public Order
System- und Designansatz zur Lösung lokaler Probleme der Sicherheit und der öffentlichen Ordnung
Системно-проектный подход к решению местных проблем обеспечения безопасности и общественного порядка

Janusz Ziarko | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0002-9100-2807

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2021, s. 21-39
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-4-001
PDF: Polski

Dojrzałość projektowa organizacji publicznych realizujących działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnego

Project Maturity of Public Organisations Implementing Measures to Ensure Local Security
Projektreife von öffentlichen Organisationen, die die Aktivitäten für die lokale Sicherheit durchführen
Проектная зрелость общественных организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению безопасности на местном уровне

Wojciech Huszlak | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0003-1272-8114

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2021, s. 41-60
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-4-002
PDF: Polski

Uczenie się i wpływ społeczny a bezpieczeństwo na poziomie lokalnym – zarządzanie w sytuacji awarii zagrażającej środowisku naturalnemu

Learning and Social Impact and its Relation to Safety at the Local Level: Managing an Environmental Emergency
Lernen und soziale Auswirkungen vs. Sicherheit auf lokaler Ebene – Management in der Situation einer Umweltkatastrophe
Обучение, социальное воздействие и проблемы безопасности на местном уровне – управление в чрезвычайной ситуации, угрожающей окружающей среде

Andrzej Chodyński | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0003-4962-5143

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2021, s. 61-80
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-4-003
PDF: Polski

Polityka mobilności Wrocławia jako przejaw działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego

Wrocław’s Mobility Policy as an Example of Actions Aimed at Ensuring Ecological Safety
Die Mobilitätspolitik von Wrocław (Breslau) als Ausdruck von Maßnahmen zur Gewährleistung der ökologischen Sicherheit
Политика мобильности города Вроцлава как проявление действий направленных на обеспечение экологической безопасности

Marcin Koczan | Uniwersytet Wrocławski
ORCID 0000-0002-8039-6820

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2021, s. 81-96
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-4-004
PDF: Polski

Klastry jako przykład kreowania bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie lokalnym w Polsce

Clusters as an Example of Creating Environmental Safety at the Local Level in Poland
Cluster als Beispiel für die Schaffung ökologischer Sicherheit auf lokaler Ebene in Polen
Кластеры как пример создания экологической безопасности на местном уровне в Польше

Anna Bałamut | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0001-7300-7367

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2021, s. 97-110
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-4-005
PDF: Polski

Narzędzia jakości w zarządzaniu kryzysowym

Quality Tools in Crisis Management
Qualitätsinstrumente im Krisenmanagement
Инструменты качества в антикризисном управлении

Paweł Kałuża | Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki
ORCID 0000-0001-8488-7531

Milena Sadowińska-Kałuża
ORCID 0000-0002-0163-8474

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2021, s. 111-124
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-4-006
PDF: Polski

The Significance of the COVID-19 Pandemic for Business Management – the Perspective of Małopolska Entrepreneurs Participating in International Trade

Znaczenie pandemii COVID-19 dla zarządzania biznesem – perspektywa małopolskich przedsiębiorców uczestniczących w obrocie międzynarodowym
Die Bedeutung der COVID-19-Pandemie für die Unternehmensführung – die Perspektive der Kleinpolener Unternehmer, die am internationalen Handel teilnehmen
Значение пандемии COVID-19 для управления бизнесом – перспектива малопольских предпринимателей – участников международной торговли

Jowita Świerczyńska | Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
ORCID 0000-0002-6748-9635

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2021, s. 125-140
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-4-007
PDF: English

Egzogeniczne uwarunkowania bezpieczeństwa jednostki – case study uchodźców syryjskich w Libanie

Exogenous Determinants of Individual Security – a Case Study of Syrian Refugees in Lebanon
Exogene Determinanten der individuellen Sicherheit – case study (Fallstudie) über syrische Flüchtlinge im Libanon
Экзогенные условия индивидуальной безопасности – тематическое исследование (case study) проблемы сирийских беженцев в Ливане

Patrycja Głogowska | Uniwersytet Wrocławski
ORCID 0000-0002-6364-9128

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2021, s. 141-154
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-4-008
PDF: Polski

Decyzyjność i decyzja a bezpieczeństwo pracy menedżera w organizacji – studium teoretyczne problemu badawczego

Decision-Making and Decision with Respect to the Safety of a Manager’s Work in an Organisation – a Theoretical Study of a Research Problem
Entscheidungskraft und Entscheidung versus Sicherheit der Arbeit eines Managers in einer Organisation – theoretische Untersuchung eines Forschungsproblems
Принятие решений и проблемы безопасности работы менеджера в организации – теоретическая разработка исследовательской проблемы

Michał Adam Leśniewski | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0002-4770-334X

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2021, s. 155-168
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-4-009
PDF: Polski

Z KART HISTORII | FROM THE HISTORY | AUS DER GESCHICHTE | СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Dlaczego warto studiować historię sztuki wojennej

Why you Should Study the History of the Art of War
Warum es sich lohnt, die Geschichte der Kriegskunst zu studieren
Зачем изучать историю военного искусства

Jacek Lasota | Akademia Sztuki Wojennej
ORCID 0000-0002-1136-9829

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2021, s. 171-189
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-4-010
PDF: Polski

RECENZJE | REVIEWS | REZENSIONEN | РЕЦЕНЗИИ

Tomasz Fornicki, Wywiad i kontrwywiad jako kluczowe komponenty walki informacyjnej

Mirosław Kwieciński | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0001-6917-5501

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2021, s. 193-195
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-4-011
PDF: Polski

Paweł Kobis, Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w systemach informacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw z uwzględnieniem czynnika ludzkiego

Piotr Komsta | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0002-0162-5518

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2021, s. 197-199
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-4-012
PDF: Polski

KOMUNIKATY, SPRAWOZDANIA | BULLETINS, REPORTS | MITTEILUNGEN, BERICHTE | СООБЩЕНИЯ, ОТЧЕТЫ

Sprawozdanie z paneli dyskusyjnych: Wpływ społeczny i gospodarczy. Strategie ekologiczne przedsiębiorstw (19.06.2021 r.) oraz Wpływ społeczny i gospodarczy. Zarządzanie bezpieczeństwem (19.06.2021 r.), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie w układzie Przedsiębiorstwo-Miasto-Region w zmiennym otoczeniu. Dylematy i wyzwania”, Kraków, 18–19.06.2021 r.

Summary of discussion panels: Social and Economic Impact – Environmental Strategies of Enterprises (June 19th, 2021), and Social and Economic Impact – Security Management (June 19th, 2021), The Polish National Research Conference ‘Management with Regard to the Enterprise-City-Region Approach in a Changeable Environment. Dilemmas and Challenges,’ Kraków, June 18th–19th, 2021
Bericht über die Podiumsdiskusionen: Soziale und wirtschaftliche Auswirkungen. Ökologische Strategien der Unternehmen (19.06.2021) und Soziale und wirtschaftliche Auswirkungen. Sicherheitsmanagement (19.06.2021) Nationale wissenschaftliche Konferenz „Management im System: Unternehmen-Stadt-Region in einem sich verändernden Umfeld. Dilemmas und Herausforderungen”, Krakau, 18–19.06.2021.
Отчет о проведении дискуссий: «Социальное и экономическое влияние. Экологические стратегии предприятий» (19.06.2021) и «Социальное и экономическое влияние. Управление безопасностью» (19.06.2021), Всепольская научная конференция «Управление в системе Предприятие – Город – Регион в меняющейся среде. Дилеммы и вызовы», Краков, 18–19 июня 2021 г.

Wojciech Huszlak | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0003-1272-8114

Magdalena Prorok | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0002-3693-5241

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2021, s. 203-206
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-4-013
PDF: Polski

IV Multidyscyplinarne Autorskie Seminarium Naukowe Modus Securitas „Determinanty skuteczności zarządzania bezpieczeństwem państwa i biznesu – koncepcje, modele, podejścia, praktyka, wizje, wyniki badań”, Dwór Rychwałd, 19–21.09.2021 r.

4th Multidisciplinary Research Seminar Modus Securitas: ‘Determinants of the Efficiency of Managing the State and Business Safety and Security – Concepts, Models, Approaches, Practice, Visions and Research Outcomes’, Dwór Rychwałd, September 19th–21st, 2021
IV Multidisziplinäres wissenschaftliches Autorenseminar Modus Securitas „Determinanten der Effektivität des Sicherheitsmanagements von Staat und Unternehmen – Konzepte, Modelle, Ansätze, Praxis, Visionen, Forschungsergebnisse”, Dwór Rychwałd, 19–21.09.2021.
IV междисциплинарный авторский научный семинар Modus Securitas «Детерминанты эффективности управления безопасностью государства и бизнеса – концепции, модели, подходы, практика, видение, результаты исследований», Двор Рихвальд, 19–21 сентябра 2021 г.

Mirosław Kwieciński | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0001-6719-5501

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2021, s. 207-209
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-4-014
PDF: Polski


„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2021, nr 4

PDF: Download Full Issue