BTiP 2021, nr 4 – Artykuł 13

Sprawozdanie z paneli dyskusyjnych: Wpływ społeczny i gospodarczy. Strategie ekologiczne przedsiębiorstw (19.06.2021 r.) oraz Wpływ społeczny i gospodarczy. Zarządzanie bezpieczeństwem (19.06.2021 r.), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie w układzie Przedsiębiorstwo-Miasto-Region w zmiennym otoczeniu. Dylematy i wyzwania”, Kraków, 18–19.06.2021 r.

Summary of discussion panels: Social and Economic Impact – Environmental Strategies of Enterprises (June 19th, 2021), and Social and Economic Impact – Security Management (June 19th, 2021), The Polish National Research Conference ‘Management with Regard to the Enterprise-City-Region Approach in a Changeable Environment. Dilemmas and Challenges,’ Kraków, June 18th–19th, 2021
Bericht über die Podiumsdiskusionen: Soziale und wirtschaftliche Auswirkungen. Ökologische Strategien der Unternehmen (19.06.2021) und Soziale und wirtschaftliche Auswirkungen. Sicherheitsmanagement (19.06.2021) Nationale wissenschaftliche Konferenz „Management im System: Unternehmen-Stadt-Region in einem sich verändernden Umfeld. Dilemmas und Herausforderungen”, Krakau, 18–19.06.2021.
Отчет о проведении дискуссий: «Социальное и экономическое влияние. Экологические стратегии предприятий» (19.06.2021) и «Социальное и экономическое влияние. Управление безопасностью» (19.06.2021), Всепольская научная конференция «Управление в системе Предприятие – Город – Регион в меняющейся среде. Дилеммы и вызовы», Краков, 18–19 июня 2021 г.

Wojciech Huszlak | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0003-1272-8114

Magdalena Prorok | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0002-3693-5241

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2021, s. 203-206
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-4-013
PDF: Polski