BTiP 2023, nr 1 – Artykuł 1

Wpływ białoruskiej presji migracyjnej w 2021 r. na bezpieczeństwo Polski. Między kryzysem humanitarnym a dezinformacją

Grzegorz Baziur | Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
ORCID 0000-0001-6652-8981

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2023, s. 13-28
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-1-001
PDF: Polski

Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest omówienie wpływu tzw. kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej w II połowie 2021 r. na bezpieczeństwo Polski. W tekście opisano stosunek Polski, Litwy i Łotwy do tych wydarzeń, kryzys humanitarny na granicy oraz postawę władz polskich wobec tej sytuacji, jak i dezinformację prowadzoną przeciwko Polsce i państwom bałtyckim przez reżim białoruski, przy wsparciu władz rosyjskich. Wnioski:
1. Białoruska presja migracyjna miała charakter agresji hybrydowej w celu osłabienia wschodniej flanki Unii Europejskiej i NATO.
2. Działania białoruskie doprowadziły do kryzysu humanitarnego na ogromną skalę, łamania praw człowieka przez służby Białorusi i państw zaatakowanych, które broniąc granic, działały pod silną presją psychologiczno-emocjonalną.
3. Wprowadzenie stanu wyjątkowego w Polsce w celu ochrony granicy i zabezpieczenia działań służb było słuszne, jednak znacznie utrudniło udzielanie pomocy przez wolontariuszy i przekazywanie rzetelnych informacji z terenu działań.
Słowa kluczowe: presja migracyjna, kryzys humanitarny, bezpieczeństwo międzynarodowe, Polska, Białoruś, Rosja, dezinformacja

The impact of Belarusian migration pressure in 2021 on Poland’s security. Between the humanitarian crisis and disinformation

Abstract: The purpose of this article is to discuss the impact of the so-called the “migration crisis” on the Polish-Belarusian border in the second half of 2021 on the security of Poland. The text describes the attitude of Poland, Lithuania and Latvia to these events, the humanitarian crisis on the border and the attitude of the Polish authorities towards this situation, as well as the disinformation carried out against Poland and the Baltic states by the Belarusian regime, with the support of the Russian authorities. Conclusions:
1. The Belarusian migration pressure was a hybrid aggression aimed at weakening the eastern flank of the European Union and NATO.
2. Belarusian actions led to a huge humanitarian crisis, violations of human rights by the Belarusian services, as well as by the attacked countries, which, while defending their borders, acted under strong psychological and emotional pressure.
3. The introduction of the state of emergency in order to protect the border and secure the activities of the services was appropriate, but it made it much more difficult to provide help by volunteers and communicate reliable information from the area of operations.
Key words: migration pressure, humanitarian crisis, international security, Poland, Belarus, Russia, disinformation