BTiP 2023, nr 1 – Artykuł 6

Politycy z polskim tłem migracyjnym w Bundestagu: działalność Agnieszki Brugger i Paula Ziemiaka

Aleksandra Kruk | Uniwersytet Zielonogórski
ORCID 0000-0002-7545-941X

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2023, s. 105-126
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-1-006
PDF: Polski

Streszczenie: W artykule ścieżki kariery politycznej oraz główne obszary aktywności partyjnej rozpatrzone zostały przez pryzmat oceny artykułowania preferencji politycznych oraz kreowania korpusu osiągnięć w polityce. Podstawą faktograficzną jest analiza aktywności w niemieckiej przestrzeni publicznej (głównie w Bundestagu) polityków z polskim tłem migracyjnym: Agnieszki Brugger (Sojusz 90/Zieloni) i Paula Ziemiaka (CDU). Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób Brugger i Ziemiak, specjalizujący się w obszarze polityki międzynarodowej, wpisują się w tożsamość reprezentowanych partii politycznych i formułują nowe propozycje dotyczące reagowania na współczesne i prognozowane wyzwania i zagrożenia. Wskazane zostały główne punkty ich działalności, m.in. związane z zapobieganiem międzynarodowym kryzysom. Ponadto artykuł miał na celu ocenę, czy propozycje Brugger i Ziemiaka wpisują się w klasyczny wizerunek reprezentowanych partii politycznych, czy też wykraczają poza typowe ramy wpływu polityków na przeobrażenie programowe reprezentowanych ugrupowań. Rozpatrzono także, w jakim zakresie opisywani politycy wpływają na relacje polsko-niemieckie.
Słowa kluczowe: preferencje i postulaty polityczne, Niemcy, CDU, Zieloni

Politicians with a Polish migration background in the Bundestag: activities of Agnieszka Brugger and Paul Ziemiak

Abstract: In the article career paths and the main ways of party activity are seen through the prism of evaluation of the articulation of political preferences and the creation of the political corps. The factual basis is the analysis of activity in German public space (mainly in the Bundestag) of politicians with a Polish migration background – Agnieszka Brugger (Alliance 90/The Greens) and Paul Ziemiak (CDU). The purpose of the article was to answer the question, how Brugger and Ziemiak, specialized in the area of international politics, are included in the identity of the represented political parties and formulate new propositions regarding the reaction to current and forecasted challenges and threats. The main points of their activities are given, including the ones related to prevention of the international crisis. In addition, the article aimed to assess whether the proposals of Brugger and Ziemiak fit in a classic image of the represented parties, or whether they influence beyond the typical framework and concern about influencing program transformation of the represented groups. The scale in which the politicians influence Polish-German relations was also evaluated.
Key words: political preferences and postulates, Germany, CDU, The Greens