BTiP 2023, nr 1 – Artykuł 8

Arktyczne aspiracje Chin a ich relacje z Federacją Rosyjską

Zdzisław Śliwa | Bałtycka Akademia Obrony, Tartu, Estonia
ORCID 0000-0002-5653-2941

Aleksander Ksawery Olech | Bałtycka Akademia Obrony, Tartu, Estonia
ORCID 0000-0002-3793-5913

Piotr Dutkiewicz | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska
ORCID 0000-0002-4588-2700

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2023, s. 147-164
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-1-008
PDF: Polski

Streszczenie: Arktyka to obszar bogaty w surowce naturalne, takie jak gaz ziemny oraz ropa naftowa. Pod względem strategicznym topniejące lodowce odkrywają możliwości otwarcia nowych szlaków żeglugowych, co jest istotne zwłaszcza w transporcie towarów. Droga ta może stać się alternatywą dla tradycyjnych szlaków i istotnie skrócić czas dostarczenia surowców. Celem artykułu jest przedstawienie chińskich aspiracji politycznych wobec Arktyki. W analizie szczególnie podkreślono relacje Chin z Federacją Rosyjską, które wpływają na ich strategie wobec terenów arktycznych. Rosja dostrzega szanse wynikające z kontaktów z Chinami, zwłaszcza w sferze ekonomicznej i częściowo militarnej – mają one niwelować wpływy Stanów Zjednoczonych. Z drugiej jednak strony sceptycznie spogląda na wizję chińskiego Polarnego Jedwabnego Szlaku, który naruszałby silną pozycję Rosji w Arktyce.
Słowa kluczowe: Rosja, Chiny, Arktyka, polityka, strategia, Polarny Jedwabny Szlak

China’s Arctic aspirations and its relations with the Russian Federation

Abstract: The Arctic is an area rich in natural resources such as natural gas and oil. Strategically, the melting glaciers are opening up new shipping lanes, which is important, especially for freight transport. This road can become an alternative to traditional routes and significantly improve the pace of raw materials delivery. The aim of the article is to present China’s political aspirations toward the Arctic. The analysis particularly emphasizes China’s relations with the Russian Federation, which have an impact on their strategies towards the Arctic areas. Russia sees an opportunity in relations with China in the economic domain and also military one, which could reduce the role of the United States. On the other hand, Moscow is sceptical with respect to the Chinese Polar Silk Road concept that would violate Russia’s strong position in the Arctic.
Key words: Russia, China, Arctic, politics, strategy, Polar Silk Road