BTiP 2023, nr 1 – Artykuł 9

Yakuza czy hangure? Przyszłość przestępczości zorganizowanej w Japonii

Bogdan Barczak | Uniwersytet Opolski
ORCID 0000-0002-6827-7394

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2023, s. 165-175
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-1-009
PDF: Polski

Streszczenie: Pomimo licznych zagrożeń klęskami żywiołowymi, to przestępczość zorganizowana budziła najwięcej obaw o stabilność i funkcjonowanie japońskiego państwa oraz bezpieczeństwo jego obywateli. W Japonii wykształciła się rodzima odmiana przestępczości zorganizowanej – yakuza. W efekcie procesu walki z yakuzą znacznie ograniczono jej liczebność oraz pozbawiono ją źródeł dochodów. Skuteczne przedsięwzięcia wobec niej przyniosły jednak skutek uboczny w postaci pojawienia się nowych zorganizowanych grup przestępczych, znacznie groźniejszych dla porządku publicznego, określanych mianem hangure, które zaczęły zajmować miejsce po likwidowanej yakuzie. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy yakuza całkowicie zniknie z przestrzeni publicznej i jej miejsce zajmą grupy hangure oraz jaki będzie to miało wpływ na poziom bezpieczeństwa wewnętrznego Japonii.
Słowa kluczowe: yakuza, hangure, przestępczość zorganizowana, Japonia

Yakuza or hangure? The future of organized crime in Japan

Abstract: Despite the numerous threats of natural disasters, it was organized crime that raised the most concerns about the stability and functioning of the Japanese state and the security of its citizens. An indigenous variety of organized crime, the yakuza, developed in Japan. As a result of the process of fighting the yakuza groups, they were significantly reduced in number and deprived of their sources of income. However, effective measures against the yakuza had the side effect of giving rise to new organized crime groups, much more dangerous to public order, known as hangure, which began to take a place of the liquidated yakuza. The article attempts to answer the question: will the yakuza completely disappear from public space and its place be taken by hangure groups, and what impact will this have on the level of internal security in Japan.
Key words: yakuza, hangure, organized crime, Japan