BTiP 2023, nr 1 – Artykuł 13

„Nic o was bez nas”. John Pomfret, Pozdrowienia z Warszawy. Polski wywiad, CIA i wyjątkowy sojusz, tłum. Łukasz Müller

Julia Grabowska | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2023, s. 217-232
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-1-013
PDF: Polski

Streszczenie: Pozdrowienia z Warszawy autorstwa Johna Pomfreta to książka, w której autor postanowił opisać genezę, kształtowanie się i najnowsze aspekty funkcjonowania sojuszu polskich i amerykańskich służb wywiadowczych. Jest to reportaż poświęcony przede wszystkim przedstawieniu powyższych kwestii z perspektywy byłych funkcjonariuszy wywiadu, którzy uczestniczyli w opisywanych wydarzeniach. Jednak pomimo szumu medialnego wokół dzieła i wielu pochlebnych opinii w przestrzeni publicznej zaproponowana przez Pomfreta książka pozostawia duży niedosyt. Zawiera wiele uproszczeń i błędów faktograficznych. Przykładem tego są opisy procesów historycznych, takich jak chociażby transformacja systemowa w Polsce. Co więcej, przedstawia niepełny i zniekształcony obraz funkcjonowania służb wywiadowczych w państwie. W dodatku przy okazji wielu wątków w sposób jednostronny („służbocentryczny”) ukazuje przebieg wydarzeń. Niniejszy artykuł recenzyjny47 jest swoistym, skróconym opisem owych problemów.
Słowa kluczowe: służby wywiadowcze, sojusz, wywiad PRL, Urząd Ochrony Państwa (UOP), Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA), Polska, Stany Zjednoczone

”Nothing about you without us”: John Pomfret, From Warsaw with Love: Polish Spies, the CIA, and the Forging of an Unlikely Alliance [Polish edition review]

Abstract: From Warsaw with Love by John Pomfret is a book in which the author decided to describe the genesis, formation and latest aspects of the functioning of the alliance between the Polish and American intelligence services. It is a reportage devoted primarily to presenting the above issues from the perspective of former intelligence officers who participated in the events described. However, despite the media clamor surrounding the work and many flattering reviews in the public space, Pomfret’s book leaves much unsatisfied. It contains many simplifications and factual mistakes. An example of this is the descriptions of historical processes, such as the systemic transformation in Poland. Moreover, it
presents an incomplete and distorted picture of the functioning of the intelligence services in the country. In addition, on the occasion of many threads it shows the course of events in a one-sided (“service-centric”) manner. This review article48 is a kind of abbreviated description of these problems.
Key words: intelligence services, alliance, Polish People’s Republic (PRL) intelligence, Office of State Protection (UOP), Central Intelligence Agency (CIA), Poland, United States