BTiP 2023, nr 2 – Artykuł 4

Kwestia tablic rejestracyjnych jako punkt zapalny w stosunkach między Serbią i Kosowem w latach 2011–2022

Sławomir Kowalski | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0001-9532-4304

Robert Sendek | Wojskowy Instytut Wydawniczy
ORCID 0000-0002-0720-1337

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2023, s. 53-65
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-2-004
PDF: Polski

Streszczenie: Sprawa tablic rejestracyjnych samochodów należących do kosowskich Serbów stała się jednym z głównych powodów eskalacji napięcia między Belgradem a Prisztiną latem 2022 r. Ze względu na groźbę wybuchu regionalnego konfliktu, w mediację między stronami zaangażowały się instytucje międzynarodowe, w tym przede wszystkim dyplomacja unijna. Stacjonujące w Kosowie oddziały międzynarodowych sił pokojowych również włączono w stabilizowanie sytuacji. Przyczyną sporu między władzami serbskimi a kosowskimi była kwestia, jakich tablic rejestracyjnych mogą używać w swoich samochodach kosowscy Serbowie. Artykuł omawia źródła problemu, wynikające z uwarunkowań historycznych oraz międzynarodowych decyzji w sprawie statusu Kosowa, przedstawia zagrożenia wynikające z braku satysfakcjonujących obydwie strony uregulowań tej kwestii, a także opisuje podejmowane w przeszłości próby rozwiązania tego problemu.
Słowa kluczowe: Bałkany Zachodnie, Republika Serbii, Republika Kosowa, bezpieczeństwo międzynarodowe, tablice rejestracyjne

The license plate issue as a flashpoint in relations between Serbia and Kosovo in 2011–2022

Abstract: The problem of license plates issued to Kosovo Serbs became the main reason for the escalation of tensions between Belgrade and Pristina in summer 2022. Due to the threat of a regional conflict, international institutions, including EU diplomacy, became involved in mediation between both sides. The international peacekeeping troops stationed in Kosovo also contributed to stabilizing the situation. The reason for the dispute between the Serbian and Kosovo authorities is the question of which license plates Kosovo Serbs could use in their vehicles. The article describes the causes of the problem resulting from historical conditions and international decisions on the status of Kosovo. It also presents the threats resulting from the lack of mutually satisfactory regulations on this issue, and discusses the attempts made in the past to seek solutions to this problem.
Key words: Western Balkans, Republic of Serbia, Republic of Kosovo, international security, license plates