BTiP 2023, nr 2 – Artykuł 6

Terroryzm a przestępczość zorganizowana – ujęcie teoretyczne

Monika Ostrowska | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0002-0397-1131

Renata Stojecka-Zuber | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0003-1031-8613

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2023, s. 79-96
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-2-006
PDF: Polski

Streszczenie: Terroryzm, mimo braku jednoznacznej definicji, jest zjawiskiem nie do pomylenia z żadnym innym, a więc łatwym do identyfikacji. Źródeł działań terrorystów należy upatrywać w ideologiach i religiach, a także w różnorakich uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych, historyczno-politycznych, socjologicznych i psychologicznych. Terroryści kierują się różnymi motywacjami, stosują też różne strategie działania, w których wspólnym elementem jest manipulacja strachem. Na przestrzeni lat radykalnej zmianie uległa struktura grup terrorystycznych, nie zmieniły się natomiast środki i metody ich działania. Realizacja zadań wyznaczanych przez grupy terrorystyczne wymaga środków finansowych. Jest to najważniejszy powód, dla którego terroryści podejmują współpracę z grupami parającymi się przestępczością zorganizowaną. Współpraca ta ma zwykle charakter albo partnerski, albo immanentny, albo podporządkowania i przyczyniła się do tego, że terroryzm i przestępczość zorganizowana stały się współcześnie jednymi z największych zagrożeń bezpieczeństwa państw i społeczeństw.
Słowa kluczowe: terroryzm, przestępczość zorganizowana, bezpieczeństwo

Terrorism and organised crime: theoretical approach

Abstract: Terrorism, despite the lack of a clear definition, it is an “unmistakable phenomenon”, and therefore easy to identify. The sources of terrorist actions can be found in ideologies and religions, as well as in various socio-economic, historical-political, sociological, and psychological factors. Terrorists are guided by various motivations and utilize different strategies to carry their acts but for all strategies fear manipulation is a common element. Over the years, the structure of terrorist groups has undergone radical changes, but the means and methods of their actions have not changed. The implementation of tasks set by terrorist groups requires money. This is the most important reason why terrorists cooperate with organized crime groups. This cooperation usually takes the form of partnership, immanent or subordination. It has contributed to the fact that terrorism and organized crime have become one of the biggest threats to the security of states and societies nowadays.
Key words: terrorism, organized crime, security