BTiP 2024, nr 1 – Artykuł 4

Wpływ koncepcji zarządzania na architekturę bezpieczeństwa biznesu – programy zapobiegania awariom przemysłowym

Andrzej Chodyński | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0003-4962-5143

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2024, s. 77-91
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2024-1-004
PDF: Polski

Streszczenie: Określono wpływ koncepcji zarządzania na budowę architektury bezpieczeństwa biznesu zapewniającej rezylientne zachowania podmiotów gospodarczych w sytuacji zagrożeń o charakterze pozaekonomicznym. Przeanalizowano rolę nadmiarowych zasobów, w szczególności o charakterze niematerialnym, na budowę tej architektury. Podkreślono znaczenie takich zasobów jak kapitał intelektualny, kapitał społeczny, powiązania sieciowe czy zarządzanie wiedzą, a także CSR i ECSR. Zwrócono uwagę na możliwości ich wykorzystania w sytuacji kryzysowej. Uwzględniono rolę koncepcji ambidexterity, łączącej myślenie strategiczne z zapewnieniem ciągłości działania w przypadku sytuacji awaryjnej. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość wystąpienia awarii przemysłowych w podmiotach infrastruktury krytycznej. Na podstawie studiów przypadków zaprezentowano programy i plany dla wybranych przedsiębiorstw przemysłu petrochemicznego o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Programy odniesiono do elementów architektury biznesu.
Słowa kluczowe: koncepcje zarządzania, model architektury bezpieczeństwa biznesu, zasoby niematerialne organizacji, rezyliencja organizacyjna, awarie przemysłowe

Impact of management concepts on business safety architecture: industrial accident prevention programmes

Abstract: The influence of management concepts on the construction of a business security architecture ensuring the resilient behaviour of business entities in a situation of non-economic threats was determined. The role of redundant resources, especially of an intangible nature, on the construction of this architecture was analysed. The importance of resources such as intellectual capital, social capital, network connections or knowledge management, as well as CSR and ECSR was emphasised. Attention was drawn to the possibility of using them in a crisis situation. The role of the concept of ambidexterity, combining strategic thinking with ensuring business continuity in the event of an emergency, was considered. Special attention was given to the possibility of industrial accidents for critical infrastructure entities. Based on case studies, programmes and plans were presented for selected petrochemical companies with a high risk of a major industrial accident. The plans and programmes were related to the elements of the business architecture
Key words: management concepts, business safety architecture model, intangible resources of an organisation, organisational resilience, industrial accidents