Informacje dla autorów

Informacje dla autorów i zasady recenzowania

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Decyzja o opublikowaniu tekstu uzależniona jest od opinii redakcji i recenzentów. Redakcja zastrzega sobie prawo modyfikowania tytułów i skracania tekstów przeznaczonych do druku. Autorów prosimy o podanie numeru ORCID.
UWAGA: Redakcja nie przyjmuje i nie kieruje do recenzji artykułów, które nie są przygotowane zgodnie z instrukcją dla autorów.
Wraz z artykułem prosimy o przesłanie skanu podpisanego oświadczenia:

Oświadczenie autora dołączane do składanego artykułu

Istnieje również możliwość nadsyłania tekstów o charakterze historycznym (do działu „Z kart historii”) oraz artykułów recenzyjnych. Autorzy proszeni są o dostarczenie zeskanowanej okładki recenzowanej publikacji (może być w skali szarości), a także o umieszczenie w nagłówku recenzji następujących danych: autor i tytuł książki (ew. jej redaktor), tłumacz, nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania, liczba stron.

Instrukcja przygotowania artykułów do czasopisma „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”

Objętość artykułu: 20 do 30 tysięcy znaków ze spacjami (łącznie z przypisami i bibliografią)
Format pliku: doc lub docx
Plik z artykułem powinien zawierać:
– stopień/tytuł naukowy autora,
– afiliację,
– identyfikator ORCiD,
– adres mailowy do korespondencji (nie jest publikowany),
– bibliografię,
– tytuł artykułu, streszczenie (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami) i słowa kluczowe (3–7) w języku polskim i angielskim.

Tekst artykułu powinien być złożony pismem Times New Roman o wielkości 11 punktów z interlinią 1,5. Terminy i wyrażenia obcojęzyczne oraz tytuły artykułów i książek należy pisać kursywą (italic), nie stosować wytłuszczeń (bold) i podkreśleń. Prosimy o konsekwentne stosowanie skrótów (np., r., w. itp.). Artykuł należy podzielić śródtytułami na części: prosimy rozpocząć od „Wprowadzenia”, a na końcu umieścić „Podsumowanie”. We wprowadzeniu proszę określić cel pracy i jej znaczenie; opisać badanie w szerszym kontekście i zaznaczyć, dlaczego jest ono ważne.

Rysunki
Rysunki i fotografie mają być dostarczone w osobnych plikach graficznych (300 dpi) w jednym z formatów: *.jpg, *.bmp, *.tif, lub *.psd.
Ilustracje zaczerpnięte z innych prac i podlegające ochronie prawa autorskiego muszą być opatrzone informacją bibliograficzną w postaci odsyłacza umieszczonego w podpisie rysunku.

Wykresy i tabele
Wykresy należy przygotować w skali szarości (jeżeli jest to możliwe nie stosować kolorów). Prosimy o oddzielne numerowanie tabel i wykresów. Prosimy unikać wykresów trójwymiarowych ze względu na mniejszą czytelność. Wykresy powinny być dostarczone w osobnych plikach Excel.
Tytuł (podpis) – podpisy umieszczamy pod wykresami, tytuły – nad tabelami.
Przypisy do treści tabeli należy umieścić wewnątrz tabeli, przypisy do rysunku – pod rysunkiem.
Źródło – pod każdą tabelą i wykresem musi być podane pełne źródło. Dopuszczalne są określenia: opracowanie własne lub opracowanie własne na podstawie …
Zapowiedź – każda tabela/wykres powinny zostać zapowiedziane w tekście pełnym zdaniem, co umożliwia umieszczenie tabeli/rysunku w miejscu dogodnym dla autora i wydawnictwa.

Przypisy
Obowiązują przypisy dolne (pismo wielkości 8–9 pkt). W przypisach do oznaczania powtórzeń stosujemy terminologię łacińską, czyli: op. cit., ibidem, idem, eadem.
Przykłady:
– publikacje książkowe
D. Miller, Wpływ wiedzy projektanta na formułowanie problemu projektowego. Ujęcie prakseologiczne, Ossolineum, Wrocław 1990, s. 25–27.
P. Mączyński, Wprowadzenie systemowe: rozwiązania prawne z punktu widzenia koordynacji, [w:] Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa, red. J. Czapska, Wydawnictwo JAK, Kraków 2014, s. 71.
– artykuły w czasopismach (wersje papierowe)
K. Rosiek, Bezpieczeństwo ekologiczne w Polsce na przykładzie gospodarowania wodami, „Gospodarka w Praktyce i Teorii” 2015, nr 1(38), s. 63–76.
– artykuły w czasopismach (wersje elektroniczne)
Należy podać adres URL (z datą dostępu) lub identyfikator DOI:
K. Podemski, Społeczeństwo obywatelskie w Polsce 25 lat po wielkiej zmianie, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, t. LXXVI, nr 2, s. 90, https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.8.
W. Repetowicz, Broń “D” jako zagrożenie asymetryczne, „Wiedza Obronna” 2018, nr 21, s. 107–125, http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/21/18 [dostęp: 8.05.2022].
– portale internetowe i elektroniczne wydania dzienników
T. Adamczewski, Zielona strategia wodorowa nadal zbyt szara, Forum Energii, 15.02.2021, https://www.forum-energii.eu/pl/blog/strategia-wodorowa [dostęp: 25.07.2021].
T. McClure, ’A matter of time’: New Zealand’s foreign minister warn China ‘storm’ could be coming, “The Guardian”, 24.05. 2021, https://www.theguardian.com/world/2021/may/25/a-matter-of-time-new-zealands-foreign-minister-warns-china-storm-could-be-coming [dostęp: 18.03.2022].
– akty prawne
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U., 1997, nr 78, poz. 483.
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. z 2006, nr 227, poz. 1658.
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, Dz.U., 2022, poz. 655.

Bibliografia
Na końcu artykułu należy wypisać wszystkie publikacje w porządku alfabetycznym w sekcji „Bibliografia”. Jeśli występuje kilka publikacji tego samego autora, pozycje w spisie literatury powinny być ułożone chronologicznie. Nie należy numerować poszczególnych pozycji bibliograficznych.
Przykłady:
– publikacje książkowe
Kuc B., Ścibiorek Z., Zarys metodologii nauk o bezpieczeństwie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018.
Hałaczkiewicz M., Dojrzałość projektowa organizacji jako wyraz jej ewolucji w obszarze zarządzania projektami, [w:] Sukces organizacji. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, red. H. Czubasiewicz, W. Golnau, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego – Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2007, s. 298–307.
– artykuły w czasopismach (wersje papierowe)
Chodyński A., Sieciowość w zarządzaniu bezpieczeństwem na poziomie regionalnym i lokalnym, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2014, nr 1, s. 13–27.
– artykuły w czasopismach (wersje elektroniczne)
Należy podać adres URL (z datą dostępu) lub identyfikator DOI:
Cook D.J., Mulrow C.D., Haynes R.B., Systematic Reviews: Synthesis of Best Evidence for Clinical Decisions, „Annals of Internal Medicine” 1997, vol. 126, nr 5, s. 376–380, https://doi.org/10.7326/0003-4819-126-5-199703010-00006.
Podemski K., Społeczeństwo obywatelskie w Polsce 25 lat po wielkiej zmianie, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, t. LXXVI, nr 2, s. 89–108, https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.8.
Repetowicz R., Broń “D” jako zagrożenie asymetryczne, “Wiedza Obronna” 2018, nr 21, s. 107–125, http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/21/18 [dostęp: 8.05.2022].
– portale internetowe i elektroniczne wydania dzienników
Filipek K., Elementy zarządzania kryzysowego w Planach Bezpieczeństwa Wodnego. Teoria a praktyka, PortalSamorządowy.pl, 14.02.2020, https://www.portalsamorzadowy. pl/gospodarka-komunalna/elementy-zarzadzania-kryzysowego-w-planachbezpieczenstwa-wodnego-teoria-a-praktyka,121238.html [dostęp: 3.01.2021].
McClure T., ’A matter of time’: New Zealand’s foreign minister warn China ‘storm’ could be coming, „The Guardian”, 24.05. 2021, https://www.theguardian.com/world/2021/may/25/a-matter-of-time-new-zealands-foreign-minister-warns-china-storm-could-be-coming [dostęp: 18.03.2022].
Poselskie dyskusje nad nowelą ustawy o zarządzaniu kryzysowym, InfoSecurity24.pl, 3.06.2020, https://infosecurity24.pl/poselskie-dyskusje-nad-nowela-ustawy-ozarzadzaniu-kryzysowym [dostep: 25.03.2021].


Zasady przygotowania artykułu w języku angielskim: https://btip.ka.edu.pl/instruction-for-authors/

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
2. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
3. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
4. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
5. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.
6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

Formularz recenzji

W trosce o rzetelność naukową i jakość publikowanych artykułów Wydawnictwo wdraża procedurę zabezpieczającą przed zjawiskiem ghostwriting. Zarówno „ghostwriting” jak i „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej.

„Ghostwriting” – autor/współautor publikacji wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, nie ujawnia jednak swojego udziału jako jeden z autorów lub nie wymienia się jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
„Guest authorship” – udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Redakcja informuje, że wszystkie wykryte przypadki „ghostwriting”  i „guest authorship” będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, a także będą dokumentowane wszelkie ujawnione przejawy nierzetelności naukowej.