Zapowiedź numerów

Na 2019 rok przygotowujemy jeszcze następujące numery:

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2019, nr 3 Kształcenie w siłach zbrojnych w Polsce i na świecie w XXI wieku. Wybrane aspekty
pod redakcją Marcina Lasonia i P. Orłowskiego

Tom poświęcony zagadnieniom kształcenia w siłach zbrojnych w Polsce i za granicą, piszą m.in.: Krzysztof Kubiak (Edukacja wojskowa w zachodniej „kulturze wojny”. Rys historyczny), Piotr Mickiewicz (Proces szkolenia w Marynarce Wojennej RP w związku z koniecznością kontroli żeglugi), Tomasz Pawłuszko (Proces doskonalenia umiejętności oficerów w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego na przykładzie Akademii Wojsk Lądowych),  Krystian Frącik (Akademia Sztuki Wojennej – miedzy tradycją a przyszłością), Andrzej Pieczywok (Edukacja obronna młodzieży i studentów w Wielkiej Brytanii), Joanna Siekiera, (Military education system in New Zealand: legal analysis), Aleksandra Kozioł (Kształcenie wojskowe na Białorusi), Jerzy Będźmirowski (Aspekty polityczne kształcenia kadr dla Polskiej Marynarki Wojennej w zagranicznych ośrodkach szkoleniowych i ich rola w budowaniu systemu bezpieczeństwa morskiego państwa).

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2019, nr 4 Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa. Metody i narzędzia  pod redakcją Andrzeja Chodyńskiego

Jest to kolejny tom na temat metod i narzędzi służących podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa. Wśród autorów znajdą się m.in.: Elżbieta Majchrowska (Azjatycki Bank Rozwoju i jego znaczenie dla bezpieczeństwa w regionie), Monika Ostrowska, Renata Stojecka–Zuber (Paradygmaty w naukach o bezpieczeństwie), Janusz Ziarko (Podejście systemowe w badaniach bezpieczeństwa organizacji), Piotr Komsta (Budowa specyfikacji wymagań funkcjonalnych systemu informatycznego w oparciu o koncepcję modelowania dynamicznego procesów implementacyjnych systemów zintegrowanych), Andrzej Chodyński (Wykorzystania dorobku nauk o zarządzaniu na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa miast – koncepcja smart), Jowita Świerczyńska (Znaczenie obsługi celnej w procesie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony w transgranicznym ruchu towarowym w Unii Europejskiej).