4/2013

Spis treści:

  • Zbigniew Grzywna, Zwalczanie współczesnych zagrożeń przy udziale Sił Zbrojnych RP
  • Jan Rajchel, Adam Rurak, Profesjonalne siły zbrojne w społeczeństwie XXI wieku
  • Przemysław Gwizd, Analiza danych w informatyce śledczej
  • Krzysztof Passella, Problemy związane z współczesną działalnością państwowych agencji wywiadowczych

Z kart historii

  • Janusz Wojtycza, Drużyny skautowe w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim w obliczu wybuchu I wojny światowej

Recenzje

  • Marek Zielinski: Krzysztof Liedel, Andrzej Mroczek, Terror w Polsce – analiza wybranych przypadków

Streszczenia